Strateški plan HGZ-a

Strateški plan Hrvatskog generalskog zbora 2015 – 2020

UVOD

Hrvatski generalski zbor (dalje u tekstu: HGZ) izradio je strateški plan za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Osnovna svrha strateškog plana je odrediti jasne smjernice djelovanja i razvoja HGZ-a.

U ovom petogodišnjem razdoblju, HGZ će učvrstiti svoju ulogu i prepoznatljivost u društvu kao braniteljska, dragovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga civilnog društva, a bez namjere stjecanja dobiti.

Uvođenjem sustava strateškog planiranja HGZ će postići poboljšanje u ostvarenju svojih temeljnih ciljeva propisanih Statutom, kao što su na primjer:

 • povećana učinkovitost kroz ispunjavanje vizije i misije organizacije;
 • povećana učinkovitost putem ostvarivanja boljih rezultata, a uz upotrebu manje
 • resursa;
 • bolje razumijevanje i sposobnost predviđanja promjenljivih okolnosti, te prilagođavanje
 • njima;
 • bolje donošenje odluka;
 • unaprjeđenje organizacijske sposobnosti;
 • poboljšano komuniciranje putem koordinacije i suradnje;
 • veću transparentnost i odgovornost stvaranjem okvira prema kojem se može ocjenjivati učinak (rezultati) organizacije;
 • stvaranje zajedničke svrhe djelovanja među unutarnjim i vanjskim dionicima u strateškom procesu i
 • stvaranje veće svijesti o operativnom okruženju i njegovom većem razumijevanju.

U izradi strateškog plana aktivno su sudjelovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Svi članovi HGZ-a djeluju na volonterskoj osnovi.

Strateški plan HGZ-a usvojen je na sjednici Upravnog odbora dana 19.12.2014. godine.

1. OPIS UDRUGE HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

HGZ je osnovan 7. studenoga 2005. godine. Redoviti članovi HGZ su svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske s činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno sudionici Domovinskog rata koji su tijekom 1991. godine bili imenovani na odgovarajuća zapovjedna mjesta i obnašali te dužnosti. Pridruženi član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati i časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske koji nije general, ako za to postoje opravdani razlozi. Počasni član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin naročito zaslužan za razvoj hrvatske vojne misli i obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu, kao i strani državljanin s činom generala ili admirala, koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom Domovinskog rata te za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa.

Temeljni ciljevi HGZ su: promicanje hrvatske vojne misli i tradicije; znanstveno i stručno istraživanje Domovinskog rata; zaštita ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država; suradnja s tijelima državne vlasti regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

HGZ može u okviru svojega djelovanja razvijati suradnju i sa srodnim inozemnim međunarodnim organizacijama, a u svrhu promicanja hrvatskih nacionalnih interesa.

Ciljevi HGZ ostvaruju se javnim društvenim radom u skladu s Ustavom, zakonima te Statutom i odlukama koje donese.

HGZ djeluje na području: branitelji i stradalnici, branitelji – veterani Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata; demokratsko političke kultura, promicanje nenasilja i izgradnja mira; ljudska prava, prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Tijela HGZ su:

a) Skupština,

b) Upravni odbor,

e) Predsjednik,

d) Zamjenik predsjednika,

e) Glavni tajnik,

f) Nadzorni odbor.

Ciljevi HGZ ostvaruju se slijedećim djelatnostima:

 • održavanjem predavanja, seminara, tribina, okruglih stolova, promotivnih skupova,
 • znanstvenim i stručnim proučavanjem hrvatske vojne misli i hrvatske povijesti, osobito Domovinskog rata,
 • sudjelovanjem u razvoju, praćenju i provođenju i vrednovanju javnih politika koje tretiraju pitanja i vrijednosti definirane temeljnim ciljevima HGZ-a te izražavaju svoja stajališta i mišljenja, poduzimaju inicijative i daju prijedloge o tim pitanjima,
 • suradnjom sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 • obilježavanjem značajnih događaja iz razdoblja Domovinskog rata i hrvatske povijesti,
 • održavanjem konferencija za novinstvo,
 • multimedijskom aktivnošću i publiciranjem.

2. DIONICI HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

Korisnici

 • članovi HGZ-a
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja
 • mladi
 • umirovljenici
 • nastavničko osoblje osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova
 • stanovnici Zagreba i Republike Hrvatske.

Državne institucije i lokalne samouprave

 • Ministarstvo branitelja
 • Ministarstvo obrane
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Hrvatski sabor
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • županije
 • gradovi Zagreb, Vukovar, Novska, Knin, Požega, Otok
 • općine Škabrnja, Hrvatska Dubica, Generalski Stol

Javni sektor

 • braniteljske udruge iz Domovinskog rata
 • udruge stradalnika Domovinskog rata
 • ostale nevladine udruge civilnog društva
 • tiskani i elektronički mediji

Poslovni sektor

 • HS PRODUKT d.o.o. (Karlovac)
 • ŠESTAN – BUSCH d.o.o. (Prelog)
 • DOK-ING d.o.o. (Zagreb)

Međunarodna suradnja

 • Udruge branitelja Hrvatskog vijeća obrane
 • Udruge časnika i veterana iz Slovenije i Austrije

3 . SWOT ANALIZA (Strengths , Weaknesses , Opportunities, Threats)

SNAGE

 • Uspješnost i iskustvo u obnašanju najviših vojnih i upravnih dužnosti tijekom i nakon Domovinskog rata
 • Znanje, vještine i iskustvo u vođenju i upravljanju složenim sustavima
 • Iskustvo u vođenju i provedbi projekata
 • Otvorena komunikacija i suradnja s tijelima na nacionalnoj i lokalnim razinama te braniteljskim i civilnim udrugama
 • Spremnost HGZ-a za očuvanje vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
 • Usredotočenost na doprinose razvoju hrvatske države i društva te boljitku svih građana
 • Ugled i prepoznatljivost HGZ-a u društvu i braniteljskoj populaciji
 • Interes članova za djelatnosti koje Udruga provodi
 • Organiziranost na prostoru Republike Hrvatske
 • Vodstvo HGZ-a
 • Brojnost članova
 • Otvorenost HGZ-a

SLABOSTI

 • Nedostatak financijskih sredstava
 • Spora prilagodba u traženju izvora financiranja
 • Teritorijalna raspršenost potencijalnog članstva
 • Smanjena mobilnost članova Udruge
 • Otežano uključivanje članova HGZ-a u pripremu važnih odluka, strategija i zakona
 • Razjedinjenost braniteljskih udruga i populacije
 • Politizacija hrvatskih branitelja
 • Neusklađenost interesa pojedinih grupacija braniteljske populacije
 • Otežana koordinacija velikog broja dionika i aktivnosti na hrvatskom prostoru
 • Neprimjereni prostor i oprema za rad HGZ-a

PRILIKE

 • Raspoloživost različitih izvora financiranja
 • Razvoj novih aktivnosti na brojnim područjima interesa
 • Uključivanje u pripremu i izradu strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini
 • Promjena percepcije društvenog okruženja prema braniteljskoj populaciji
 • Suradnja s udrugama branitelja i civilnog društva
 • Izgradnja zajedništva braniteljskih udruga i populacije
 • Povećanje kohezije članstva braniteljskih udruga
 • Interesno povezivanje većeg broja udruga civilnog društva i branitelja
 • Poboljšanje skrbi za ranjivi i ugroženi dio populacije

PRIJETNJE

 • Nedostatnost dosadašnjih izvora financiranja
 • Društvena i politička klima nesklona promjenama i razvoju
 • Mentalitet nepovjerenja, straha i apatije zbog korupcije, nepravde i elitizma
 • Društveno gospodarsko stanje u zemlji
 • Marginalizacija braniteljske populacije
 • Učestale promjene zakonske regulative
 • Starost populacije i sukob generacija

4. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI

Vizija

HGZ treba postati važan savjetodavni čimbenik pri donošenju odluka na nacionalnoj razini iz područja obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti te po pitanjima očuvanja vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata, rješavanja pitanja braniteljske populacije, okončanja sudskih postupaka za ratne zločine.

Misija

HGZ pridonosi napretku i razvoju hrvatske države i društva, onako kako su ga članovi HGZ-a davali tijekom Domovinskog rata u obrani od agresije. Svrha djelovanja HGZ-a je davanje prijedloga i savjeta u pripremi i izradi strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini po pitanjima navedenim u viziji korisnih za svakog građanina i društvo u cjelini. Temeljne vrijednosti HGZ-a su domoljublje, nesebično davanje i dijeljenje znanja, vještina i iskustava za dobrobit Republike Hrvatske i njenih građana, te trajna skrb za napredak hrvatske države i društva u budućnosti. HGZ se zalaže za dobrobit svih građana hrvatske države uključujući braniteljsku populaciju, te interese onih politika koje su u cilju boljitka svakog čovjeka u demokratskoj, slobodnoj i neovisnoj domovini Hrvatskoj.

Vrijednosti

Vrijednosti HGZ-a su očuvanje i promicanje svih vrednota državljana Republike Hrvatske stvorenih za vrijeme Domovinskog rata. Promocije istine o okolnostima, činjenicama i ljudima iz vremena stvaranja države Hrvatske s aspekta Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Zalaganje za primjereno educiranje mladih naraštaja o povijesnim vrijednostima hrvatskog naroda. Zalaganje za psihološko i socijalno osnaživanje sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Vrijednosti HGZ-a i njihovih članova proizlaze iz:

 • Moralnosti

u svom se radu HGZ pridržava načela moralnosti. To znači pridržavanje svih etičkih normi i načela demokratskog društva, kao što su: čast, domoljublje, požrtvovnost, tradicija, poštenje, pravednost, dosljednost, odgovornost u izvršavanju preuzetih obaveza.

 • Socijalne uključivosti

teži se omogućiti vojnim ratnim invalidima, ranjivim skupinama te ostalim marginaliziranim skupinama da budu aktivni sudionici društvenog života i promjena u lokalnoj zajednici.

 • Međusobnog uvažavanja, nenasilja i tolerantnosti

uvažavanje dostojanstva svake osobe bez obzira na individualne razlike osobine. Međusobni odnosi se temelje na uzajamnom povjerenju i toleranciji.

 • Otvorenosti

prihvaćanje drugih ljudi, novih ideja i spremnost za razmjenu iskustva i suradnju.

 • Volonterstva

rad HGZ-a se temelji na volontiranju pri čemu se dijeli znanje, iskustvo i vrijeme na opću dobrobit

 • Socijalne osjetljivosti

Uočavanje potreba drugih i aktivno sudjelovanje u njihovom rješavanju.

5. STRATEŠKI CILJEVI 2015.- 2020.

Dosadašnja postignuća

HGZ je nakon Izborne skupštine održane u Vukovaru u studenome 2013. godine i tijekom 2014. postigao slijedeće rezultate u svom djelovanju:

 • organizacija, priprema i provedba Okruglog stola: «Strateška zamisao operacije Oluja i njeno izvođenje»
 • sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma i obljetnica zbivanja iz Domovinskog rata,
 • Maslenica siječanj 2014.
 • Plitvice ožujak 2014.
 • Operacija Bljesak svibanj 2014.
 • Dan Oružanih snaga i HKoV svibanj 2014.
 • Dan državnosti lipanj 2014.
 • Operacija Oluja kolovoz 2014.
 • Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i branitelja kolovoz 2014.
 • Dan Hrvatske ratne mornarice rujan 2014.
 • Dan neovisnosti listopad 2014.
 • Škabrnja studeni 2014.
 • Vukovar studeni 2014.
 • Godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana prosinac 2014.
 • Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i PZO prosinac 2014.
 • povezivanje i suradnja s braniteljskim udrugama
 • uspostava suradnje sa srodnim međunarodnim udrugama
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz suradnju s civilnim društvima
 • sudjelovanje u radionicama za osposobljavanje izrade projekata natječajne
 • dokumentacije po EU standardima
 • izrada i održavanje mrežne stranice Hrvatskog generalskog zbora
 • suradnja s državnim tijelima, lokalnim i regionalnim vlastima

Na temelju ostvarenih postignuća i ključnih dokumenata kojima se definira rad HGZ-a napravljen je strateški razvojni dokument za period od 2015. do 2020. godine.

Strateški ciljevi su definirani kao:

A. DUGOROČNI (2020. i dalje)

 • Izgraditi HGZ s najmanje dva stalno zaposlena profesionalna djelatnika,
 • razvijati projekte, suradnju s državnim ustanovama i na taj način osigurati
 • zapošljavanje potrebitih članova i stalnost financiranja rada udruge,
 • snažnije provoditi edukacijske projekte,
 • osnažiti suradnju s poslovnim sektorom,
 • pozicionirati HGZ kao stožernu braniteljsku udrugu u sektoru civilnog društva te
 • promicati i podupirati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

B. SREDNJOROČNI (2017.- 2020.)

 • Zapošljavanje djelatnika u stalni radni odnos,
 • provoditi kontinuirano sve višegodišnje projekte koji se odnose na projektnu
 • grupu edukacije o istini i vrijednosti Domovinskog rata,
 • razvijati volonterstvo kod mladih u cilju stjecanja znanja, vještina i iskustava
 • potrebnih za aktivno i poduzetna djelovanje u civilnom društvu,
 • osigurati stabilno financiranje udruge iz državnih i lokalnih institucija,
 • izrada Leksikona hrvatskih generala i admirala OSRH
 • pokretanje publicističke djelatnosti
 • ustrojavanje knjižnice HGZ-a
 • ustrojavanje arhiva HGZ-a
 • izrada projekata za apliciranje na EU fond.

C. KRATKOROČNI (2015.- 2017.)

 • Osigurati primjeren prostor za rad HGZ-a,
 • pokrenuti projekte na temu edukacije o vrijednostima Domovinskog rata,
 • osigurati informatičku i tehničku opremu za izvođenje edukativnih projekata,
 • pojačati umrežavanje HGZ s drugim čimbenicima civilnog društva,
 • razvijati suradnju s jedinicama lokalne i područne samouprave,
 • razvijati suradnju s državnim institucijama,
 • ostvariti vidljivost svog rada i utjecaja na pozitivne promjene u društvu,
 • edukacija članstva radi povećanja kompetentnosti za vođenje udruge i izradu
 • projekata i natječajne dokumentacije,
 • izgradnja unutarnje kohezije udruge kroz psihološko osnaživanje članova s
 • naglaskom na očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja

HGZ će u ostvarivanju vizije, misije i ciljeva primijeniti sljedeće metode djelovanja: raznolikost djelatnosti, raznolikost izvora financiranja, decentralizaciju djelovanja, davanje usluga, razvoj sustava kvalitete, razvoj partnerstava kroz međusektorske povezivanje, prijenos znanja te javni utjecaj i vidljivost.

6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE STRATEGIJE

HGZ će na osnovu ovog Strateškog plana za svaku godinu, u razdoblju 2015. – 2020., donijeti operativni plan u kojem će biti detaljno razrađene aktivnosti, potrebni resursi, odgovornosti i rokovi za provedbu aktivnosti kako bi se ostvarili strateški ciljevi.

Upravni i Nadzorni odbor HGZ-a će na redovnim sastancima pratiti tijek provedbe operativnih godišnjih planova kako bi se bilježio napredak i eventualni nedostaci te po potrebi primijenile korektivne mjere.

Krajem svake godine Upravni odbor će izvršiti završno vrednovanje odnosno analizu ostvarenja operativnih godišnjih planova s ciljem praćenja provedbe Strateškog plana rada HGZ-a. Upravni odbor će godišnje vrednovanje podnijeti Skupštini HGZ-a.

U svrhu rada, provedbe i praćenja strategije HGZ ima slijedeću dokumentaciju:

 • Statut
 • Strateški plan
 • Poslovnik o radu Skupštine
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora
 • Poslovnik o radu Nadzornog odbora
 • Poslovnik o radu Suda časti
 • Kodeks Hrvatskog generalskog zbora
hgz-site-adminStrateški plan HGZ-a