KODEKS HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se pravila ponašanja članova Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ) te etička načela na temelju kojih postupaju u provedbi aktivnosti i djelovanju unutar i izvan HGZ-a.

Članak 2.

U duhu načela zaštite, obrane i promicanja interesa svoje hrvatske domovine i u duhu načela poštivanja njezinih simbola i temeljnih vrijednosti, ovim Kodeksom se utvrđuje krilatica HGZ-a koja glasi: „Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što“.

Glava 2.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI KODEKSA U JAVNOM DJELOVANJU

Članak 3.

Prihvaćajući ovaj Kodeks članovi HGZ se obvezuju:

 1. djelovati savjesno, pošteno, profesionalno i nepristrano, u skladu s Ustavom i drugim propisima Republike Hrvatske, deklaracijama Hrvatskoga sabora, ciljevima i vrijednostima Europske unije, Statutom i drugim aktima HGZ, svečanom prisegom te široko prihvaćenim dobrim običajima,
 2. djelovati i utjecati na nadležna državna tijela kao zaštitnici ugleda i  dostojanstva hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te osobito na području traženja nestalih u Domovinskom ratu,
 3. aktivno i trajno djelovati na promicanju istine o Domovinskom ratu te se na sve uobičajene načine boriti da se ta istina ne zaboravi,
 4. aktivno djelovati na promicanju domoljublja, nacionalnog zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država,
 5. stavljati svoj ugled, stručnost i posebna znanja u funkciju općeg dobra i na taj način jačati ugled  i učvršćivati povjerenje javnosti i drugih subjekata u HGZ,
 6. staviti na raspolaganje svoju stručnost i iskustva te posebna znanja Predsjedniku Republike, Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru Oružanih snaga i drugim tijelima državne uprave, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave te u skladu s mogućnostima pridonositi uspješnom rješavanju vojnih, sigurnosnih i drugih pitanja,
 7. voditi računa u svojim istupanjima i djelovanjima te općenito u društvenim, javnim ili privatnim nastupima o profesionalnoj i općoj kulturi, ugledu HGZ-a te obavljanju svojih poslova tako da to pozitivno utječe na čast i ugled HGZ,
 8. vjerodostojno predstavljati HGZ kada djeluju u tijelima javne vlasti ili sudjeluju na javnim događanjima kao predstavnici  HGZ-a te o svojem djelovanju izvijestiti HGZ,
 9. predstavljati se u svoje ime kada sudjeluju ili javno nastupaju na javnim događanjima, a nisu predstavnici HGZ-a,
 10. svojim vjerodostojnim i ozbiljnim ponašanjem te propisnim predstavljanjem djelovati kao zaštitnici ugleda i  dostojanstva vojničkog poziva.

Članak 4.

Prihvaćajući ovaj Kodeks članovi HGZ prihvaćaju:

 1. načelo objektivnog pristupa prošlosti i utvrđivanju povijesne istine boreći se protiv manipulacije poviješću i oživljavanja propalih društvenih projekata,
 2. obvezu poticanja nadležnih državnih tijela na trajno djelovanje na području istraživanja i pokretanja postupaka za sankcioniranje ratnog zločina i ratnog profiterstva te na traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu.
 3. nepristrano ponašanje i djelovanje i bez predrasuda ili naklonosti u odnosu na životnu dob, nacionalnost, etničku ili socijalnu pripadnost, jezično i rasno podrijetlo, politička ili vjerska uvjerenja ili sklonosti, invalidnost, obrazovanje, socijalni položaj, spol, bračni ili obiteljski status, spolnu orijentaciju ili u odnosu na bilo koju drugu osnovu.

Glava 3.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI KODEKSA UNUTAR HGZ-A

Članak 5.

Članovi HGZ-a prihvaćaju:

 1. savjesno ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Statuta i drugih akata HGZ-a,
 2. obvezu čuvanja ugleda, dostojanstva i integriteta HGZ-a te štićenja interesa udruge vodeći računa da se pri tom ne krše propisi, dobri običaji i uobičajena pravila javnog ponašanja,
 3. suradnju s udrugama koje promiču interese sukladne interesima HGZ-a,
 4. međusobne odnose utemeljene na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u djelovanju unutar HGZ tako i izvan njega,
 5. međusobno nesebično pomaganje u okviru svojih mogućnosti, znanja i sposobnosti ljudskim i stručnim savjetima, mišljenjima ili na drugi pogodan način,
 6. pravo na drugačije mišljenje, poštivanje mišljenja drugih u raspravama ne omalovažavajući ili vrijeđati sugovornike poštujući dostojanstvo drugih, uvažavajući argumente te promičući kulturu dijaloga nastojeći do potrebnih odluka doći konsenzusom,
 7. rješavanje eventualnog nezadovoljstva radom HGZ-a ili eventualnih prijepora pri zauzimanju stajališta i donošenju odluka HGZ-a prije svega na tijelima HGZ-a,
 8. rješavanje svih eventualnih međusobnih sporova na civiliziran i kulturan način kako to nalaže vojnička čast i kako dolikuje osobama od javnog povjerenja i ugleda,
 9. obvezu zakonitog, transparentnog i racionalnog odnos prema imovini HGZ-a.

Glava IV.

KRŠENJE KODEKSA HGZ

Članak 6.

Obveza svih članova HGZ je poštivanje odredbi Kodeksa.

Svako tijelo i svaki član HGZ-a imaju pravo podnijeti stegovnu prijavu o kršenju odredbi Kodeksa.

Prijava se podnosi Upravnom odboru HGZ-a u pisanom obliku i moguće ju je podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja da je ponašanjem, radnjom ili propustom povrijeđen ovaj Kodeks, a u slučajevima opravdano naknadno ustanovljenog kršenja, najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Sud časti HGZ-a djeluje prema odredbama Statuta HGZ-a i Poslovnika o Sudu časti HGZ-a.

Glava V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Hrvatskog generalskog zbora, a objavit će se na web stranici HGZ.*

* Kodeks Hrvatskog generalskog zbora usvojen je na Skupštini HGZ-a održanoj u Zagrebu, 30. studenoga 2019. godine.

Krešimir KašparKODEKS HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA