Članstvo

Članstvo u HGZ može biti redovito, pridruženo, podupiruće i počasno.

Redoviti članovi HGZ-a mogu biti svi državljani Republike Hrvatske s osobnim činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom generala Hrvatskog vijeća obrane, odnosno činom generala hrvatske komponente Vojske Federacije BiH ili Oružanih snaga BiH, pripadnici MUP-a Republike Hrvatske sa zvanjem glavnog policijskog inspektora odnosno glavnog policijskog savjetnika, pripadnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj koji su obnašali ili obnašaju dužnost razine generala odnosno admirala te sudionici Domovinskog rata koji su od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine, odnosno do 15. siječnja 1998. godine bili imenovani na ustrojbena mjesta generala, admirala ili stožernog brigadira u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, odnosno bili imenovani na odgovarajuće zapovjedne dužnosti.

Bez obzira na uvjete propisane podstavcima 1. do 3. ovog stavka Upravni odbor HGZ-a može donijeti odluku o primitku u redovito članstvo i drugih osoba koje su obnašanjem službe stekla posebne i izvanredne zasluge za Oružane snage i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Pridruženi član HGZ-a može na pisano obrazloženi prijedlog redovitog člana postati i drugi državljanin Republike Hrvatske s osobnim činom brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno s osobnim činom brigadira Hrvatskog vijeća obrane, odnosno hrvatske komponente Vojske Federacije BiH ili OS BiH.

Počasni član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin zaslužan za razvitak i napredak hrvatske vojne misli i jačanje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu. Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i hrvatski državljanin koji je osobitim zaslugama pridonio općem razvitku Hrvatskog generalskog zbora i Republike Hrvatske.  Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i strani državljanin s činom generala ili admirala, koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom i nakon Domovinskog rata, za uspješnu suradnju strukovnih udruga te za ukupno promicanje hrvatskih nacionalnih interesa.

Podupirući član HGZ-a može na prijedlog redovitog člana postati fizička i pravna osoba koja bitno i konkretno pridonosi radu i razvitku udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom i sličnom pogledu).

Počasni i podupirući članovi mogu sudjelovati u aktivnostima HGZ-a, ali bez prava odlučivanja.

Članom HGZ postati osoba postaje nakon što vlastoručnim potpisivanjem pristupnice uz koju prilaže  životopis, prihvati odredbe Statuta HGZ-a, Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i odluke nadležnih tijela HGZ.

Članovi HGZ-a upisuju se u registar članova koji u elektronskom obliku vodi poslovni tajnik HGZ-a. Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Upravni odbor HGZ donosi odluku o prijemu i prestanku članstva.

Članovima HGZ-a se izdaje članska iskaznica i službena značka HGZ-a čiji izgled, sadržaj, način izdavanja te način nošenja utvrđuje Upravni odbor HGZ-a posebnom odlukom.

Redoviti i pridruženi članovi HGZ-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor HGZ-a.

Članovi HGZ imaju pravo i obvezu aktivno sudjelovati u  provedbi djelatnosti i ostvarivanju ciljeva HGZ, a osobito moraju:

  1. čuvati i promicati ugled i interese HGZ,
  2. prijedlozima poticati na rad predstavnike u tijelima HGZ,
  3. redovito plaćati članarinu,
  4. čuvati materijalna dobra,
  5. ostvarivati aktivno i pasivno biračko pravo.

Članstvo u HGZ prestaje:

  1. dragovoljnim istupanjem na temelju pisane izjave člana,
  2. odlukom Upravnog odbora zbog neplaćanja članarine u roku kojeg odredi Upravni odbor za tekuću godinu,
  3. isključenjem iz članstva,
  4. prestankom djelovanja HGZ.

Na dan 10. prosinca 2022. članstvo HGZ-a čini 133 člana.

U sastavu su 2 generala zbora, 1 viceadmiral, 5 general-pukovnika, 1 kontraadmiral, 24 general-bojnika, 1 komodor, 32 brigadna generala, 5 glavnih policijskih savjetnika, 4 stožerna brigadira, 36 brigadira, 9 pukovnika i 1 satnik. U članstvu su i 1 počasni te 11 podupirućih članova.

.

Krešimir KašparČlanstvo