Kodeks Hrvatskog generalskog zbora

KODEKS HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom
Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se pravila
ponašanja članova Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ) te
etička načela na temelju kojih postupaju u provedbi aktivnosti i djelovanju
unutar i izvan HGZ-a.

Članak 2.

U duhu načela
zaštite, obrane i promicanja interesa svoje hrvatske domovine i u duhu načela
poštivanja njezinih simbola i temeljnih vrijednosti, ovim Kodeksom se utvrđuje
krilatica HGZ-a koja glasi: „Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu
Hrvatsku ni za što“.

Glava 2.

TEMELJNE
VRIJEDNOSTI KODEKSA U JAVNOM DJELOVANJU

Članak 3.

Prihvaćajući ovaj
Kodeks članovi HGZ se obvezuju:

 1. djelovati savjesno,
  pošteno, profesionalno i nepristrano, u skladu s Ustavom i drugim propisima
  Republike Hrvatske, deklaracijama Hrvatskoga sabora, ciljevima i vrijednostima
  Europske unije, Statutom i drugim aktima HGZ, svečanom prisegom te široko
  prihvaćenim dobrim običajima,
 2. djelovati i utjecati na
  nadležna državna tijela kao zaštitnici ugleda i 
  dostojanstva hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida,
  udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog
  rata te osobito na području traženja nestalih u Domovinskom ratu,
 3. aktivno i trajno djelovati
  na promicanju istine o Domovinskom ratu te se na sve uobičajene načine boriti
  da se ta istina ne zaboravi,
 4. aktivno djelovati na
  promicanju domoljublja, nacionalnog zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije
  i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država,
 5. stavljati svoj ugled,
  stručnost i posebna znanja u funkciju općeg dobra i na taj način jačati
  ugled  i učvršćivati povjerenje javnosti
  i drugih subjekata u HGZ,
 6. staviti na raspolaganje
  svoju stručnost i iskustva te posebna znanja Predsjedniku Republike, Hrvatskom
  saboru, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru Oružanih
  snaga i drugim tijelima državne uprave, tijelima područne (regionalne) i
  lokalne samouprave te u skladu s mogućnostima pridonositi uspješnom rješavanju
  vojnih, sigurnosnih i drugih pitanja,
 7. voditi računa u svojim
  istupanjima i djelovanjima te općenito u društvenim, javnim ili privatnim
  nastupima o profesionalnoj i općoj kulturi, ugledu HGZ-a te obavljanju svojih
  poslova tako da to pozitivno utječe na čast i ugled HGZ,
 8. vjerodostojno
  predstavljati HGZ kada djeluju u tijelima javne vlasti ili sudjeluju na javnim
  događanjima kao predstavnici  HGZ-a te o
  svojem djelovanju izvijestiti HGZ,
 9. predstavljati se u svoje
  ime kada sudjeluju ili javno nastupaju na javnim događanjima, a nisu
  predstavnici HGZ-a,
 10. svojim vjerodostojnim i
  ozbiljnim ponašanjem te propisnim predstavljanjem djelovati kao zaštitnici
  ugleda i  dostojanstva vojničkog poziva.

Članak 4.

Prihvaćajući ovaj
Kodeks članovi HGZ prihvaćaju:

 1. načelo objektivnog
  pristupa prošlosti i utvrđivanju povijesne istine boreći se protiv manipulacije
  poviješću i oživljavanja propalih društvenih projekata,
 2. obvezu poticanja
  nadležnih državnih tijela na trajno djelovanje na području istraživanja i
  pokretanja postupaka za sankcioniranje ratnog zločina i ratnog profiterstva te
  na traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno
  stradalih osoba u Domovinskom ratu.
 3. nepristrano ponašanje i
  djelovanje i bez predrasuda ili naklonosti u odnosu na životnu dob,
  nacionalnost, etničku ili socijalnu pripadnost, jezično i rasno podrijetlo,
  politička ili vjerska uvjerenja ili sklonosti, invalidnost, obrazovanje,
  socijalni položaj, spol, bračni ili obiteljski status, spolnu orijentaciju ili
  u odnosu na bilo koju drugu osnovu.

Glava 3.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI KODEKSA UNUTAR HGZ-A

Članak 5.

Članovi HGZ-a prihvaćaju:

 1. savjesno ispunjavanje
  obveza koje proizlaze iz Statuta i drugih akata HGZ-a,
 2. obvezu čuvanja ugleda,
  dostojanstva i integriteta HGZ-a te štićenja interesa udruge vodeći računa da
  se pri tom ne krše propisi, dobri običaji i uobičajena pravila javnog ponašanja,
 3. suradnju s udrugama koje
  promiču interese sukladne interesima HGZ-a,
 4. međusobne odnose utemeljene
  na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj
  toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u
  djelovanju unutar HGZ tako i izvan njega,
 5. međusobno nesebično
  pomaganje u okviru svojih mogućnosti, znanja i sposobnosti ljudskim i stručnim
  savjetima, mišljenjima ili na drugi pogodan način,
 6. pravo na drugačije
  mišljenje, poštivanje mišljenja drugih u raspravama ne omalovažavajući ili
  vrijeđati sugovornike poštujući dostojanstvo drugih, uvažavajući argumente te
  promičući kulturu dijaloga nastojeći do potrebnih odluka doći konsenzusom,
 7. rješavanje eventualnog
  nezadovoljstva radom HGZ-a ili eventualnih prijepora pri zauzimanju stajališta
  i donošenju odluka HGZ-a prije svega na tijelima HGZ-a,
 8. rješavanje svih
  eventualnih međusobnih sporova na civiliziran i kulturan način kako to nalaže
  vojnička čast i kako dolikuje osobama od javnog povjerenja i ugleda,
 9. obvezu zakonitog,
  transparentnog i racionalnog odnos prema imovini HGZ-a.

Glava IV.

KRŠENJE KODEKSA
HGZ

Članak 6.

Obveza svih članova HGZ je poštivanje odredbi Kodeksa.

Svako tijelo i svaki član HGZ-a imaju pravo podnijeti stegovnu prijavu o
kršenju odredbi Kodeksa.

Prijava se podnosi Upravnom odboru HGZ-a u pisanom obliku i moguće ju je podnijeti
u roku od 30 dana od dana saznanja da je ponašanjem, radnjom ili propustom
povrijeđen ovaj Kodeks, a u slučajevima opravdano naknadno ustanovljenog
kršenja, najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Sud časti HGZ-a djeluje prema odredbama Statuta HGZ-a i Poslovnika o Sudu
časti HGZ-a.

Glava V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Hrvatskog generalskog zbora, a objavit će se na web stranici HGZ.

Napomena: Kodeks HGZ-a je prihvaćen na Redovitoj skupštini Hrvatskog generalskog zbora održanoj u Zagrebu 30. prosinca 2019. godine.

Krešimir KašparKodeks Hrvatskog generalskog zbora