Poslovnici

Poslovnik o radu stručnih savjeta HGZ-a

Na temelju članka 7. stavka 7.3. Statuta Hrvatskog generalskog zbora Upravni odbor je na sjednici održanoj 13. ožujka 2018. donio

Poslovnik o radu stručnih savjeta HGZ-a

Članak 1.

Stručni savjeti Hrvatskog generalskog zbora osnivaju se kao savjetodavna tijela Upravnog odbora radi ostvarivanja pojedinih ciljeva.

Članak 2.

Poslovnikom o radu stručnih savjeta Hrvatskog generalskog zbora uređuje se osnivanje stručnih savjeta Hrvatskog generalskog zbora, izbor članova i način rada stručnih savjeta.

Članak 3.

Upravni odbor HGZ-a osniva stručne savjete te određuje njihove nazive.

Članak 4.

Radom savjeta upravlja voditelj savjeta.

Voditelja savjeta imenuje i razrješava Upravni odbor HGZ-a.

Voditelj može samostalno obavljati poslove savjeta ili uz pomoć članova.

Na prijedlog voditelja savjeta Upravni odbor imenuje i razrješava članove savjeta.

Broj članova savjeta nije ograničen.

Voditelj i članovi stručnog savjeta imaju mandate određene odlukom Upravnog odbora.

Članak 5.

Stručni savjeti donose prijedlog programa rada svog savjeta koji u pisanom obliku predlažu Upravnom odboru na prihvaćanje.

Nakon prihvaćanja programa rada teme za stručne sastanke predlaže voditelj savjeta samostalno ili u dogovoru s predsjednikom HGZ-a, a može ih predlagati i Upravni odbor HGZ-a.

Članak 6.

Rad savjeta odvija se pretežito kroz stručne sastanke.

Stručni sastanci redoviti su sastanci članova savjeta na kojima se provode stručne rasprave radi zauzimanja stajališta o pitanjima važnim za područje rada stručnog savjeta.

Sastanke savjeta saziva voditelj savjeta koji im ujedno predsjedava.

Članak 7.

Stručni savjeti analiziraju i raspravljaju dogovorene teme te donose prijedloge zaključaka koje u pisanom obliku podnose Upravnom odboru koji uz prihvaćanje zaključaka određuje i izvršitelje zadaća.

Voditelj stručnog savjeta može na sastanke savjeta pozivati i druge članove HGZ-a ili druge osobe stručne za područje rada savjeta koji mogu sudjelovati u pripremanju radnih materijala i raspravljanju, ali bez prava odlučivanja.

Članak 8.

Voditelj stručnog savjeta po potrebi, a najmanje jednom kvartalno izvješćuje Upravni odbor o radu savjeta.

Upravni odbor odlučuje o izvješću stručnog savjeta te donosi odluku o nastavku ili prestanku rada savjeta.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

hgz-site-adminPoslovnici