Poslovnici i odluke

Poslovnik o radu stručnih savjeta HGZ-a

Na temelju članka 7. stavka 7.3. Statuta Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ) Upravni odbor je na sjednici održanoj 29.3.2022. godine donio

Poslovnik o radu stručnih savjeta HGZ-a

Članak 1.

Stručni savjeti HGZ-a (vijeća, ogranci, klubovi, odbori i centri) osnivaju se kao savjetodavna tijela Upravnog odbora radi ostvarivanja pojedinih ciljeva. Stručni savjeti nemaju pravnu osobnost.

Članak 2.

2.1 Poslovnikom o radu stručnih savjeta HGZ-a uređuje se osnivanje stručnih savjeta HGZ-a, izbor vodstva i članova i način rada stručnih savjeta.

Članak 3.

3.1. Upravni odbor HGZ-a osniva stručne savjete te određuje njihove nazive. Broj stručnih savjeta nije ograničen.

Članak 4.

4.1. Radom stručnog savjeta upravlja voditelj stručnog savjeta, kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor HGZ-a.

4.2. Stručni savjet čine članovi iz sastava članstva HGZ-a, a može imati i vanjske članove. Broj članova nije ograničen.

4.3. Stručni savjet može imati zamjenika voditelja, voditelja projekta i tajnika.

4.4. Na prijedlog voditelja stručnog savjeta Upravni odbor imenuje i razrješava zamjenika voditelja, voditelja projekta, tajnika i članove stručnog savjeta.

4.5. Voditelj, zamjenik voditelja, voditelj projekta, tajnik i članovi stručnog savjeta imaju mandate određene odlukom Upravnog odbora.

4.6. Voditelji, zamjenici voditelja, voditelji projekata, tajnici i pojedini članovi stručnih savjeta mogu davati javne izjave samo nakon odobrenja predsjednika HGZ-a ili dužnosnika HGZ-a kojeg predsjednik ovlasti za davanje odobrenja.

4.7. Članovi Upravnog odbora mogu biti voditelji i članovi svih stručnih savjeta, a članovi Nadzornog odbora samo članovi.

Članak 5.

5.1. Stručni savjeti donose prijedlog programa rada svog savjeta koji u pisanom obliku predlažu Upravnom odboru na prihvaćanje. Nakon prihvaćanja programa rada, teme za stručne sastanke, okrugle stolove, tribine, savjetovanja te istraživačke projekte predlaže voditelj stručnog savjeta samostalno ili u dogovoru s predsjednikom HGZ-a, a može ih predlagati i Upravni odbor HGZ-a.

Članak 6.

6.1. Rad savjeta odvija se pretežito kroz stručne sastanke, a mogu se organizirati okrugli stolovi, tribine, savjetovanja te pokretati istraživački projekti.

6.2. Stručni sastanci redoviti su sastanci članova pojedinog savjeta na kojima se provode stručne rasprave radi zauzimanja stajališta o pitanjima važnim za područje rada stručnog savjeta.

6.3. Okrugli stolovi, tribine i savjetovanja oblici su šire stručne raščlambe pojedine teme kroz dinamičku raspravu i sučeljavanje različitih mišljenja s ciljem donošenja što kvalitetnijih zaključaka. Na njima mogu sudjelovati i stručni sudionici izvan HGZ-a.

6.4. Istraživački projekti su istraživanja kojima se stvara novo i unapređuje postojeće znanje o određenoj temi ili području.

Članak 7.

7.1. Stručne sastanke savjeta saziva voditelj savjeta koji im ujedno predsjedava.

7.2. O planiranom sastanku i dnevnom redu istoga voditelj savjeta izvješćuje Upravni odbor HGZ-a najmanje 7 dana prije sastanka.

7.3.  Zaključci savjeta donose se većinom glasova nazočnih na sastanku uz uvjet da nazoči više od polovice članova savjeta.

7.4. Stručni savjeti analiziraju i raspravljaju dogovorene teme te donose prijedloge zaključaka koje u pisanom obliku, pismom ili elektronskom poštom, podnose Upravnom odboru koji uz prihvaćanje zaključaka određuje kada je to potrebno i izvršitelje te rokove izvršenja zadaća.

7.5. Sastancima mogu po potrebi i dogovoru, odnosno odluci predsjednika HGZ-a nazočiti članovi Upravnog i Nadzornog odbora, koji mogu sudjelovati u raspravi, ali bez prava odlučivanja.

7.6. Voditelj stručnog savjeta može na sastanke savjeta pozivati i druge članove HGZ-a ili druge osobe stručne za područje rada savjeta, koji mogu sudjelovati u pripremanju radnih materijala i raspravljanju, ali bez prava odlučivanja.

Članak 8.

8.1. Organiziranje okruglih stolova, tribina i savjetovanja te pokretanje istraživačkih projekata provodi se na prijedlog voditelja stručnog savjeta koji ih organizira te nakon odobrenja Upravnog odbora.

Članak 9.

9.1. Voditelj stručnog savjeta po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje izvješćuje Upravni odbor o radu savjeta.

9.2. Upravni odbor odlučuje o izvješću stručnog savjeta te donosi odluku o nastavku ili prestanku rada savjeta.

Članak 10.

10.1. O eventualno potrebnim financijskim sredstvima za rad pojedinog stručnog savjeta odlučuje Upravni odbor na prijedlog voditelja odbora.

10.2. Voditelji odbora mogu se angažirati u prikupljanju donacija za rad pojedinog stručnog savjeta na temelju odobrenja Upravnog odbora. Donacije se uplaćuju HGZ-u namjenski za pojedini stručni savjet koji ih zatim odobrava i dodjeljuje stručnom savjetu na korištenje.

Članak  10.

10.1. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o osnivanju stručnih savjeta

Na temelju članka 7. stavka 7.2. Statuta Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ) i članka 3. Poslovnika o radu stručnih savjeta HGZ-a, Upravni odbor je na sjednici održanoj 29.3.2022. godine donio

Odluku o osnivanju stručnih savjeta HGZ-a

Članak 1.

1.1. Ovom odlukom osnivaju se stručni savjeti HGZ-a i to:

 1. Vijeće za strateška pitanja
 2. Savjet za promicanje hrvatske vojne tradicije, obilježavanje događaja i obljetnica iz Domovinskog rata te odlikovanja i priznanja i Savjet za potporu kvaliteti življenja članova HGZ-a
 3. Hrvatski generalski klub i Hrvatski generalski športski klub sa sekcijama
 4. Odbor za projekte i Odbor za financije
 5. Centar za istraživanje i analize s odjelima
 6. Stručni savjeti HGZ-a – ogranci: ogranak Dalmacija sa sjedištem u Splitu i ogranak Slavonija sa sjedištem u Osijeku

Članak 2.

2..1. Stručni savjet HGZ-a na najvišoj razini ustrojava se kao Vijeće za strateška pitanja. Vijeće za strateška pitanja savjetodavno je tijelo HGZ-a koje raspravlja o strateškim pitanjima od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

3.1. Stručni savjeti u kojima se promišljaju praktični oblici realizacije temeljnih ciljeva HGZ-a ustrojavaju se kao:

a. Savjet za promicanje hrvatske vojne tradicije, obilježavanje događaja i obljetnica iz Domovinskog rata te odlikovanja i priznanja.

Ovaj savjet planira, organizira i promiče događaje i aktivnosti od značaja za hrvatsku vojnu tradiciju te planira i organizira obilježavanje važnijih obljetnica stradavanja, ustrojavanja ratnih postrojbi,  akcija i operacija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, kao i drugih događaja vezanih za Domovinski rat. Savjet će u suradnji s Upravnim odborom također nastojati promovirati inicijativu vezano za osnivanje hrvatskoga vojnog muzeja. Savjet će kontinuirano pratiti područje odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske te predlagati potrebne promjene.

b. Savjet za potporu kvaliteti življenja članova HGZ-a

Ovaj savjet planira i organizira potporu članovima HGZ-a po pitanju socijalne i zdravstvene skrbi te kroz organizaciju različitih društvenih sadržaja, a bavit će se i pitanjima izgradnje vojnog groblja.

Članak 4.

4.1. U okviru obavljanja planiranih ciljeva i zadaća HGZ-a ustrojavaju se:

a. Hrvatski generalski klub koji u skladu s uputama Upravnog odbora skrbi za prostore HGZ-a i sadržaje koji se u njemu odvijaju. Predlaže kućni red, uspostavlja dežurstvo, nadzire nazočnost na poslu zaposlenika HGZ-a te u skladu s odobrenim planom organizira druženja, zabavne, kulturne i druge sadržaje od interesa za članove HGZ-a. Hrvatski generalski klub nastavit će aktivnosti na uređenju knjižnice HGZ-a, predložiti organizaciju i način rada priručne uslužne djelatnosti te nositi organizaciju Hrvatskog generalskog bala, obilježavanja Dana HGZ-a i Božićnog domjenka.

b. Hrvatski generalski športski klub planira i organizira športsko-rekreativne sadržaje za članove HGZ-a, predlaže suradnju sa športskim tijelima i institucijama, kao i posjete različitim športskim natjecanjima i priredbama. Hrvatski generalski športski klub priprema organizaciju generalskog lova, aktivnost gađanja članova HGZ-a na strelištu Vrapčanski potok, godišnju revijalnu nogometnu utakmicu između HGZ-a i veterana HNS te druge športske aktivnosti od interesa za članstvo, a također planira, organizira i provodi posjet članova HGZ-a športskim događanjima. Unutar Kluba mogu se ustrojiti sekcije.

Članak 5.

5.1. Stručni savjeti HGZ-a koji će pratiti stanje projekata HGZ-a i stanje financija ustrojavaju se kao:

a. Odbor za projekte koji će pratiti stanje projekata u tijeku, tromjesečno izvješćivati Upravni odbor o realizaciji, predlagati mjere i postupke za otklanjanje mogućih poteškoća, te kontrolirati ZNS-ove prije potpisa predsjednika HGZ-a.

b. Odbor za financije koji će pratiti financijsko stanje HGZ-a i predlagati Upravnom odboru aktivnosti u smislu pribavljanja financijskih sredstava nužnih za rad HGZ-a.

Članak 6.

6.1 Stručni savjet HGZ-a za razvoj, praćenje, provođenje i vrednovanje javnih politika, težišno iz područja sigurnosti i obrane kao i istraživanja iskustava i doprinosa  Domovinskog rata razvoju vojne misli, ustrojava se kao Centar za istraživanje i analize. Centar će Upravnom odboru predložiti angažiranje HGZ-a u Sustavu domovinske sigurnosti te načine i oblike suradnje sa akademskom zajednicom, vladinim ustanovama, tijelima i institucijama i neovisnim stručnjacima. Centar će također definirati područja interesa u suradnji s Hrvatskim klasterom konkurentnosti obrambene industrije (HHKOI) te pripremiti potpisivanje Sporazuma o suradnji HGZ – HKKOI.

6.2. U sastavu Centra ustrojavaju se četiri odjela:

a. Odjel za sigurnosne prijetnje i izazove

b. Odjel za vanjske sigurnosne politike

c. Odjel za sigurnosne i obrambene politike Republike Hrvatske

d. Odjel za istraživanje iskustava i doprinos Domovinskog rata razvoju vojne misli

Članak 7.

7.1. S ciljem decentralizacije rada HGZ-a i omogućavanja kvalitetnijeg rada članovima HGZ-a koji nisu u Zagrebu osnivaju se stručni savjeti HGZ-a – ogranci za pojedino područje. To su:

a. Stručni savjet HGZ-a – ogranak Dalmacija sa sjedištem u Splitu

b. Stručni savjet HGZ-a – ogranak Slavonija sa sjedištem u Osijeku

Članak 8.

8.1. Stručni savjeti HGZ-a – ogranci imaju na područjima za koja se osnivaju slijedeće zadaće:

a. planiraju, organiziraju i promiču događaje i aktivnosti od značaja za hrvatsku vojnu tradiciju

b. planiraju i organiziraju obilježavanje važnijih obljetnica stradavanja, ustrojavanja ratnih postrojbi,  akcija i operacija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, kao i drugih događaja vezanih za Domovinski rat,  

c. planiraju i organiziraju potporu članovima HGZ-a po pitanju socijalne i zdravstvene skrbi

kroz rad u Centru za istraživanje i analize HGZ-a sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, težišno iz područja sigurnosti i obrane kao i istraživanju iskustava i doprinosa  Domovinskog rata razvoju vojne misli,

d. jednom godišnje organiziraju zajednički sastanak Upravnog odbora i članova ogranka.

Članak 9.

9.1. Upravni odbor HGZ-a će na temelju ove odluke donijeti smjernice za rad stručnih savjeta HGZ-a te odrediti nositelje njihovog ustrojavanja s rokovima.

9.2. Nakon usvajanja prijedloga programa stručnih savjeta koje će izraditi nositelji ustrojavanja, Upravni odbor HGZ-a će imenovati voditelje stručnih savjeta, tajnike te članove.

9.3. Voditelji stručnih savjeta obvezuju se u roku od mjesec dana od svog imenovanja, a na temelju programa rada, izraditi prijedlog plana rada svojih stručnih savjeta te ih podnijeti Upravnom odboru HGZ-a na usvajanje.

Članak 10.

10.1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora HGZ-a

Na temelju članka 22. stavka 22.7. točke a. Statuta Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ), Nadzorni odbor HGZ na svojoj sjednici održanoj 15.3.2022. godine donio je

Poslovnik o radu Nadzornog odbora HGZ-a

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Poslovnikom uređuje se konstituiranje, način sazivanja, rada, odlučivanja i izvješćivanja Nadzornog odbora HGZ-a (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).
 2. Sastav, ovlasti, način izbora, opoziva i odlučivanja Nadzornog odbora uređen je Statutom HGZ-a  (u daljnjem tekstu: Statut).
 3. Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora i druge osobe koje po pozivu sudjeluju u njegovom radu.
 4. O primjeni Poslovnika brinu članovi Nadzornog odbora.

Članak 2.

 1. Nadzorni odbor HGZ broji ukupno 5 članova i čine ga predsjednik Nadzornog odbora i četiri člana.
 2. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine.
 3. Prestankom članstva u HGZ-u prestaje i članstvo u Nadzornom odboru.
 4. Član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.
 5. Član Nadzornog odbora može biti razriješen na Skupštini HGZ-a na prijedlog predsjednika HGZ-a ukoliko je kao član Nadzornog odbora prekoračio svoje ovlasti.
 6. U slučajevima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka Upravni odbor HGZ-a na prijedlog predsjednika HGZ-a bira novog člana Nadzornog odbora. Mandat novog člana potvrđuje se na prvoj slijedećoj Skupštini HGZ-a.

Članak 3.

 1. Nadzorni odbor nadzire primjenu zakona, Statuta i drugih općih akata, materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine te provedbu odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
 2. Nadzorni odbor podnosi godišnji redovni izvještaj Skupštini HGZ, a po potrebi i izvanredne izvještaje i inicijative.
 3. Nadzorni odbor u svojim izvještajima osobito obrazlaže uočene nepravilnosti u radu Upravnog odbora HGZ ( u daljnjem tekstu Upravni odbor) i predlaže Upravnom odboru  i Skupštini HGZ mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.
 4. Nadzorni odbor u slučaju potrebe daje prijedloge i mišljenja Upravnom odboru.
 5. Upravni odbor dužan je omogućiti uvid u kompletnu dokumentaciju o korištenju financijskih sredstava HGZ, kao i drugu dokumentaciju o poslovanju HGZ.
 6. Odlukom Nadzornog odbora pojedini članovi Nadzornog odbora mogu se zadužiti za određene poslove iz svojih ovlasti.
 7. Ukoliko aktivnosti Nadzornog odbora uključuju vanjske troškove predsjednik Nadzornog odbora dužan je pisanim putem, unaprijed zatražiti suglasnost od Upravnog odbora za te troškove.

KONSTITUIRANJE I SJEDNICE

Članak 4.

 1. Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora većinom glasova bira se predsjednik Nadzornog odbora javnim glasovanjem, a može se dogovoriti i provedba izbora tajnim glasovanjem.
 2. Nadzorni odbor može izabrati i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora koji preuzima sve dužnosti predsjednika u slučaju njegove spriječenosti obavljanja dužnosti.  

Članak 5.

 1. Sjednice Nadzornog odbora mogu biti redovite ili izvanredne.
 2. Redovitu sjednicu Nadzornog odbora priprema i saziva predsjednik Nadzornog odbora na svoju inicijativu, najmanje jednom godišnje, odnosno po potrebi ili na prijedlog Upravnog odbora.
 3. Izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora na inicijativu člana Nadzornog odbora ili Upravnog odbora. U slučaju pisanog obraćanja Nadzornom odboru nekog od članova HGZ-a o uočenim nepravilnostima u radu HGZ-a ili o postupcima u poslovanju koji nisu u skladu sa Statutom HGZ-a, predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o tom zahtjevu u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana. O zaključcima Nadzornog odbora s te sjednice izvješćuje se u pisanom obliku Upravni odbor te subjekt koji je uputio pisano obraćanje u roku ne duljem od 30 dana.
 4. Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje predsjednik Nadzornog odbora u suradnji sa članovima Nadzornog odbora, predsjednikom Upravnog odbora i  glavnim tajnikom HGZ.
 5. Nadzorni odbor obavještava Upravni odbor o održavanju sjednice. 
 6. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se, u pravilu, u sjedištu HGZ.
 7. Poziv na sjednicu s dnevnim redom i prilozima dostavlja se najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.

Članak 6.

 1. Sjednice Nadzornog odbora vodi predsjednik Nadzornog odbora.
 2. Nadzorni odbor punovažno zasjeda, ako su na sjednici nazočna najmanje tri člana Nadzornog odbora. 
 3. Izmjene i dopune dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora mogu se dati i na početku sjednice uz suglasnost većine članova Nadzornog odbora.
 4. Na sjednicama Nadzornog odbora obavezno je nazočan poslovni tajnik HGZ, a po potrebi i predstavnik računovodstvenog servisa. 
 5. Sjednicama Nadzornog odbora mogu biti nazočni i dužnosnici te drugi članovi HGZ-a po pozivu predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 7.

 1. Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije. 
 2. Nakon završetka izlaganja posljednjeg diskutanta, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje raspravu i predlaže glasovanje o toj točki dnevnog reda, ako o toj točki treba donijeti odluku.
 3. Članovi Nadzornog odbora o pojedinoj odluci ili zaključku u javnom ili tajnom glasovanju izjašnjavaju se da li usvajaju ili ne usvajaju određenu odluku, a rezultate glasovanja objavljuje predsjednik Nadzornog odbora. Odluka o pojedinom pitanju smatra se donesenom, ako se za nju izjasni većina od nazočnih na sjednici.
 4. Odluke i zaključci mogu se izdvojiti iz zapisnika te izraditi i kao zaseban dokument, koji se dostavlja pravnim ili fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohranu se pohranjuju pod urudžbenim brojem zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora.
 5. Član Nadzornog odbora ima pravo, zbog potencijalnog ili postojećeg sukoba interesa, suzdržati se od rasprave o određenim temama i izuzeti se od glasovanja o tim temama.

Članak 8.

 1. Na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik, a sjednice Nadzornog odbora mogu se i audiovizuelno/tonski snimati, a snimka služi isključivo kao podloga i pomoć u izradi pisanog zapisnika.
 2. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice (datum održavanja sjednice, vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila, popis nazočnih i odsutnih članova, dnevni red), o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama i zaključcima uključivši i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. O izradi zapisnika brine predsjednik Nadzornog odbora, a potpisuje ga osoba koja ga priređuje i predsjednik Nadzornog odbora.
 3. Tonski zapisi i zapisnici trajno se čuvaju u pismohrani HGZ-a, a o njihovoj uporabi odlučuje Nadzorni odbor na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 9.

 1. Predsjednik Nadzornog odbora obavijestit će Upravni odbor ili Skupštinu HGZ o usvojenim zaključcima i odlukama sa sjednice Nadzornog odbora.
 2. Nadzorni odbor može od predsjednika Upravnog odbora zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HGZ, nemarnost u obavljanju poslova ili ako utvrdi povrede Statuta HGZ i drugih  općih akata HGZ.
 3. Članovi Nadzornog imaju pravo nazočiti  sjednicama i sastancima svih tijela HGZ-a bez prava odlučivanja.            
 4. Član Nadzornog odbora koji je nazočan u radu nekog tijela HGZ podnijeti će ostalim članovima Nadzornog odbora pisanu bilješku u primjerenom roku elektroničkom poštom ako se radi o pitanju ili temi od značaja ili interesa za Nadzorni odbor.
 5. Nadzorni odbor može napraviti raspored pribivanja članova na sjednicama Upravnog odbora, vodeći računa da je na svakoj sjednici nazočan najmanje jedan član Nadzornog odbora.

Članak 10.

 1. Nadzorni odbor dužan je donijeti odluku o usvajanju godišnjeg izvješća o radu Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana prije održavanja godišnje redovite Skupštine HGZ.
 2. Predsjednik Nadzornog odbora dostavit će godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora Upravnom odboru najkasnije sedam dana prije održavanja godišnje redovite Skupštine HGZ.

DUŽNOSTI I PRAVA NADZORNOG ODBORA

Članak 11.

 1. Sukladno odredbama Statuta Nadzorni odbor ima dužnost i pravo nadzirati vođenje svih poslova HGZ. Sva tijela HGZ-a dužna su mu pružiti zatražene podatke, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.
 2. O eventualno uočenim nepravilnostima tijekom nadzora Nadzorni odbor izvješćuje Upravni odbor, predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i uklanjanje nepravilnosti u radu, a o nepravilnostima koje se ne uklone dužan je izvijestiti Skupštinu HGZ-a.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

 1. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatskog generalskog zbora od 18. veljače 2014. godine
 2. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
hgz-site-adminPoslovnici i odluke