Statut HGZ-a

STATUT HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

(pročišćeni tekst 24.2.2022.)

Na temelju članka 26. Statuta Hrvatskog generalskog zbora, a u svezi s člankom 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”,broj 74/14) Skupština Hrvatskog generalskog zbora je na svojoj izbornoj sjednici održanoj 18. travnja 2015.  godine donijela  Statut Hrvatskog generalskog zbora. Na temelju članka 17. točka 1. Statuta Hrvatskog generalskog zbora,  a u svezi s člankom 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19) Skupština Hrvatskog generalskog zbora je na svojim sjednicama održanima 3. veljače 2018. i 30. studenoga 2019. godine izmijenila i dopunila originalni Statut. Rješenjima Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 27. lipnja 2018. i 11. veljače 2020. godine te su promjene odobrene. Na Skupštini HGZ-a održanoj 22. siječnja 2022. godine prihvaćene su nove Izmjene i dopune Statuta HGZ-a koje su ovjerene od strane Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba rješenjem od 24. veljače 2022. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim statutom uređuje se naziv, sjedište, područje djelovanja, ciljevi, djelatnosti kojima se  ostvaruju  ciljevi,  javnost  rada,  članstvo,  prava i obveze, stegovna  odgovornost, unutarnje ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja, imovina te druga pitanja značajna za rad Hrvatskog generalskog zbora.

1.2. Hrvatski generalski zbor je braniteljska, dragovoljna, nevladina, nestranačka, stručna udruga čiji članovi  poštuju  statut  i  druge  akte  HGZ  a  udružuju  se  radi  zaštite i   promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

2.1. Puni naziv: HRVATSKI GENERALSKI ZBOR.

2.2. Skraćeni naziv: HGZ.

2.3. Naziv na engleskom jeziku: Croatian Generals Association.

2.4. HGZ ima sjedište u Zagrebu, ulica Jurja Habdelića 2 i djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

3.1. HGZ je pravna osoba koja se registrira pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 4.

4.1. HGZ ima svoj znak i pečat.

4.2. Znak Hrvatskog generalskog zbora je okruglog oblika tamnoplave boje obrubljen zlatnožutom bojom sa grbom Republike Hrvatske položenim na zlatni zaobljeni štit u sredini. U donjoj polovini znaka velikim tiskanim slovima je polukružno upisano HRVATSKI GENERALSKI ZBOR.

4.3. Pečat HGZ-a je promjera 35mm i identičan je znaku HGZ-a.

4.4. Pečat HGZ čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik HGZ te drugi članovi koje on ovlasti.

4. 5. Dan Hrvatskog generalskog zbora je 7. studenoga.

Članak 4.a.

4.a.1.HGZ ima svoja priznanja.

4.a.2. Priznanja HGZ-a su Plaketa, Povelja, Zahvalnica i Spomen znak.

4.a.3. Plaketa HGZ-a je najviše priznanje HGZ-a. Dodjeljuje se pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama za iznimna ostvarenja koja su značajno pridonijela ostvarenju temeljnih ciljeva HGZ-a u cjelini.

4.a.4. Povelja HGZ-a dodjeljuje se pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli radu HGZ-a i podizanju njegova ugleda, značaja i statusa u društvu.

4.a.5. Zahvalnica HGZ-a dodjeljuje se pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, za vrijedan doprinos radu i organizaciji HGZ-a kao i za doprinos u promicanju vrijednosti HGZ-a te za pomoć u ostvarivanju temeljnih zadataka, programa, projekata i ciljeva HGZ-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

4.a.6. Spomen znak HGZ-a dodjeljuje se članu HGZ-a za višegodišnje odgovorno članstvo i vrijedan doprinos radu HGZ-a.

4.a.7. Odlukom o priznanjima pobliže se utvrđuju kriteriji za dodjelu priznanja, vizualni izgled i druga pitanja vezana za dodjelu priznanja HGZ-a

Članak 5.

5.1. HGZ predstavlja i zastupa njegov Predsjednik.

5.2. Upravni odbor HGZ može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HGZ.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST HGZ

Članak 6.

6.1. Temeljni ciljevi HGZ su: promicanje hrvatske vojne misli i tradicije; znanstveno i stručno istraživanje Domovinskog rata; zaštita ugleda i  dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i   temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država; suradnja s tijelima državne vlasti regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim   organizacijama u Republici Hrvatskoj.

6.2. HGZ može u okviru svojega djelovanja razvijati suradnju i sa srodnim inozemnim i međunarodnim organizacijama, a u svrhu promicanja hrvatskih nacionalnih interesa.

6.3. Ciljevi HGZ ostvaruju se javnim društvenim radom u skladu s Ustavom, zakonima te Statutom i odlukama koje donese.

6.4. HGZ djeluje na područjima: branitelji i stradalnici (branitelji – veterani i stradalnici Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata), demokratska politička kultura (promicanje nenasilja  i  izgradnja  mira),  ljudska  prava (prava  aktivnih  sudionika  i stradalnika Domovinskog rata) te obrazovanje, znanost i istraživanje (odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta).

Članak 7.

7.1. Ciljevi HGZ ostvaruju se slijedećim djelatnostima:

 1. održavanjem predavanja, seminara, tribina, okruglih stolova, promotivnih skupova,
 2. znanstvenim i stručnim  proučavanjem hrvatske  vojne  misli  i  hrvatske povijesti, osobito Domovinskog rata,
 3. sudjelovanjem  u  razvoju,  praćenju  i  provođenju  i  vrednovanju  javnih politika koje tretiraju pitanja i vrijednosti definirane u članku 6. stavak 6.1. Statuta kao temeljni ciljevi Hrvatskog generalskog zbora te izražavaju svoja stajališta i mišljenja, poduzimaju inicijative i daju prijedloge o tim pitanjima,
 4. suradnjom sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 5. obilježavanjem  značajnih  događaja  iz  razdoblja  Domovinskog  rata  i hrvatske povijesti,
 6. održavanjem konferencija za novinstvo,
 7. multimedijskom aktivnošću i publiciranjem.
 8. provedbom projekata na nacionalnoj i europskoj razini,
 9. brigom o psihosomatskom zdravlju,
 10. organiziranjem rekreacije i rehabilitacije u svrhu dobrobiti članstva.

7.2. Radi ostvarivanja pojedinih ciljeva Upravni odbor može po potrebi osnivati stručne savjete za određena područja te organizirati posebne časničke, dočasničke i braniteljske skupine – klubove. Savjeti i klubovi nemaju pravnu osobnost.

7.3. Poslovnik o radu savjeta te skupina – klubova donosi Upravni odbor Hrvatskog generalskog zbora samostalno ili na prijedlog samih savjeta ili klubova.

Članak 8.

8.1.  Rad  HGZ  je  javan.  Javnost  rada ostvaruje  se  redovitim, pravodobnim i  istinitim obavješćivanjem članova i javnosti o radu HGZ.

8.2. HGZ   prema potrebi izdaje periodične publikacije, glasilo, biltene, plakate i slično, u skladu s propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Članak 9.

9.1. Članstvo u HGZ može biti redovito, pridruženo, podupiruće i počasno.

9.2.Redoviti članovi HGZ-a mogu biti svi državljani Republike Hrvatske s osobnim činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom generala Hrvatskog vijeća obrane, odnosno činom generala hrvatske komponente Vojske Federacije BiH ili Oružanih snaga BiH, pripadnici MUP-a Republike Hrvatske sa zvanjem glavnog policijskog inspektora odnosno glavnog policijskog savjetnika, pripadnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj koji su obnašali ili obnašaju dužnost razine generala odnosno admirala te sudionici Domovinskog rata koji su od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine, odnosno do 15. siječnja 1998. godine bili imenovani na ustrojbena mjesta generala, admirala ili stožernog brigadira u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, odnosno bili imenovani na odgovarajuće zapovjedne dužnosti.

9.3. Bez obzira na uvjete propisane podstavcima 1. do 3. ovog stavka Upravni odbor HGZ-a može donijeti odluku o primitku u redovito članstvo i drugih osoba koje su obnašanjem službe stekla posebne i izvanredne zasluge za Oružane snage i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

9.4. Pridruženi član HGZ-a može na pisano obrazloženi prijedlog redovitog člana postati i drugi državljanin Republike Hrvatske s osobnim činom brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno s osobnim činom brigadira Hrvatskog vijeća obrane, odnosno hrvatske komponente Vojske Federacije BiH ili OS BiH.

9.5. Počasni član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin zaslužan za razvitak i napredak hrvatske vojne misli i jačanje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu.

9.6. Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i hrvatski državljanin koji je osobitim zaslugama pridonio općem razvitku Hrvatskog generalskog zbora i Republike Hrvatske.  

9.6 Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i strani državljanin s činom generala ili admirala, koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom i nakon Domovinskog rata, za uspješnu suradnju strukovnih udruga te za ukupno promicanje hrvatskih nacionalnih interesa.

9.8. Podupirući član HGZ-a može na prijedlog redovitog člana postati fizička i pravna osoba koja bitno i konkretno pridonosi radu i razvitku udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom i sličnom pogledu).

9.9. Počasni i podupirući članovi mogu sudjelovati u aktivnostima HGZ-a, ali bez prava odlučivanja.

9.10. Članom HGZ-a postaje osoba iz st. 9.2. ovog članka nakon što vlastoručnim potpisivanjem pristupnice prihvati odredbe Statuta i Kodeksa HGZ-a te priloži dokument o promaknuću u čin ili zvanje odnosno dokument o postavljenju na dužnost ustrojbenog čina generala ili admirala odnosno stožernog brigadira.

9.11. Članom HGZ-a postaje osoba iz st. 9.3. ovoga članka nakon što vlastoručnim potpisivanjem pristupnice uz koju prilaže životopis i dokument o promaknuću u čin, prihvati odredbe Statuta i Kodeksa HGZ-a te odluke Upravnog odbora HGZ-a.

9.12. Članovi HGZ-a upisuju se u registar članova koji u elektronskom obliku vodi poslovni tajnik HGZ-a. Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

9.13. Upravni odbor HGZ-a donosi odluku o prijemu i prestanku članstva sukladno odredbama ovog Statuta.

9.14. Broj pridruženih članova HGZ-a ne može biti veći od jedne četvrtine (1/4) redovitih članova HGZ-a.

9.15. Upravni odbor HGZ-a svojom će odlukom propisati kriterije za prijem pridruženih, počasnih i podupirućih članova HGZ-a.

9.16. Iznimno od odredbi st. 9.3. pridruženi članovi HGZ-a s osobnim činom pukovnika primljeni u članstvo HGZ-a do 30. studenoga 2019. godine ostaju članovi HGZ-a u statusu pridruženih članova HGZ-a.

Članak 10.

10.1. Redovitim, počasnim i pridruženim članovima HGZ-a izdaje se članska iskaznica i službena značka HGZ-a čiji izgled, sadržaj, način izdavanja te način nošenja utvrđuje Upravni odbor HGZ-a posebnom odlukom.

10.2. Redoviti i pridruženi članovi HGZ-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor HGZ-a.

Članak 11.

11.1.  Članovi HGZ imaju pravo i obvezu aktivno sudjelovati u  provedbi djelatnosti i ostvarivanju ciljeva HGZ, a osobito moraju:

 1. čuvati i promicati ugled i interese HGZ,
 2. prijedlozima poticati na rad predstavnike u tijelima HGZ,
 3. redovito plaćati članarinu, u roku kojeg odredi Upravni odbor za tekuću godinu,
 4. čuvati materijalna dobra,
 5. ostvarivati aktivno i pasivno biračko pravo.

Članak 12.

12.1. Članstvo u HGZ prestaje:

 1. dragovoljnim istupanjem na temelju pisane izjave člana,
 2. odlukom Upravnog odbora zbog neplaćanja članarine u roku kojeg odredi Upravni odbor za tekuću godinu,
 3. isključenjem iz članstva,
 4. prestankom djelovanja HGZ.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 13.

13.1. Tijela HGZ su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Zamjenik predsjednika
 5. Potpredsjednici
 6. Glavni tajnik,
 7. Nadzorni odbor.
 8. Sud časti
 9. Počasni predsjednik

Skupština HGZ

Članak 14.

14.1. Skupština je najviše tijelo upravljanja HGZ-om i čine je svi redoviti i pridruženi članovi HGZ-a.

Članak 15.

15.1. Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izborne i  izvanredne.

15.2. Redovite sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje.

15.3. Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik HGZ na vlastitu inicijativu, ili na obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda, koji podnese jedna trećina ukupnog broja članova HGZ.

15.4. Ako na  zahtjev predlagatelja iz  prethodnog stavka Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku trideset dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu je ovlašten sazvati predlagatelj.

15.5. Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojih je Skupština sazvana.

15.6. Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri godine.

Članak 16.

16.1. Skupštinu saziva Predsjednik HGZ dostavljanjem poziva članovima i to pisanim ili elektroničkim putem i objavom poziva na oglasnoj ploči HGZ, a najmanje petnaest dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

16.2. Poziv mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

16.3. Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova. Za pravovaljanost odluka Skupštine potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja redovitih i pridruženih članova HGZ.

16.4. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani HGZ.

16.5.  U slučaju  isteka  mandata tijelima HGZ-a  sjednicu  Skupštine saziva  zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili na zahtjev 1/3 redovitih članova HGZ-a upisanih u registar članova prije isteka mandata tijelima HGZ­a.

Članak 17.

17.1.  Skupština HGZ:

 1. donosi i mijenja Statut,
 2. donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te završni račun,
 3. upravlja imovinom,
 4. donosi Poslovnik o svom radu,
 5. donosi i mijenja program rada,
 6. donosi druge akte i odluke važne za rad,
 7. donosi Kodeks Hrvatskog generalskog zbora,
 8. donosi odluku o ustrojavanju generalskog kluba kao mjesta okupljanja članova HGZ,
 9. daje smjernice za rad,
 10. razmatra i usvaja izvješća o radu svojih tijela,
 11. bira i razrješava predsjednika HGZ
 12. bira i razrješava članove Upravnog odbora,
 13. bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 14. odlučuje o pripajanju, spajanju, podjeli i prestanku rada,
 15. obavlja i druge poslove određene zakonima i ovim Statutom.

Upravni odbor HGZ

Članak 18.

18.1. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HGZ.

18.2. Upravni odbor ima devetnaest (19) članova. Osamnaest (18) članova bira i razrješava Skupština, a čini ih predsjednik i zamjenik predsjednika HGZ-a i šesnaest (16) članova. Predsjednika i zamjenika predsjednika HGZ-a te deset (10) članova Skupština bira iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, četiri (4) člana iz redova brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, jednog (1) člana iz redova generala iz BiH te jednog (1) člana iz redova MUP-a Republike Hrvatske. Počasni predsjednik HGZ-a član je Upravnog odbora i ima pravo odlučivanja. Upravni odbor iz svog sastava, a iz redova generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, bira dva potpredsjednika i glavnog tajnika HGZ-a. Mandat Upravnog odbora je četiri godine.

18.3. Ovlašćuje  se Upravni odbor, da prema potrebi,  u svom  mandatu, vlastitom  odlukom smije  popuniti  svoj sastav  do punog  broja određenog  u stavku  18.2 kooptiranjem do jedne trećine od punog broja iz redovitog i pridruženog članstva HGZ. Kooptirani  članovi  Upravnog  odbora imaju iste obveze i prava kao i izabrani članovi. Kooptirane  članove  na prvoj sjednici formalno potvrđuje Skupština.

18.4. Predsjednik HGZ, potpredsjednici i pojedini članovi mogu biti razriješeni i prije  isteka  mandata.  Ukoliko  se  oni  razrješavaju,  novoizabrani  predsjednik  HGZ, potpredsjednici i članovi  Upravnog  odbora  obnašaju  dužnost  do isteka mandata Upravnog odbora.

18.5. Predsjednik HGZ saziva sjednice Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca i rukovodi njihovim radom. Sjednice se sazivaju najmanje sedam (7) dana prije dana održavanja, a članovi se na sjednicu pozivaju pisanim pozivom ili elektroničkim  putem uz objavu poziva na oglasnoj ploči HGZ.

18.6. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici nazočuje više od polovine njegovih članova. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova. Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, a može odlučiti o pojedinim pitanjima glasovati tajno.

18.7. Iznimno, Upravni odbor može donositi odluke i putem telefonske sjednice uz potvrdu elektronskom poštom u slučajevima kada razlozi žurnosti i značaja pitanja to zahtijevaju. Takve odluke formalno se potvrđuju na slijedećem redovitom sastanku.

18.8. Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

18.9. Upravni odbor osobito obavlja slijedeće:

 1. donosi Poslovnik o svom radu,
 2. utvrđuje  izmjene   i dopune  Statuta  i drugih  općih  akata  koje  podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 3. između dvije sjednice Skupštine upravlja udrugom,
 4. bira i razrješava, iz svojih redova, potpredsjednike i glavnog tajnika,
 5. utvrđuje program rada koji podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 6. donosi godišnji plan rada,
 7. brine  se  o  izvršavanju   usvojenih   programa   rada  i  o  provedbi  odluka Skupštine,
 8. utvrđuje   financijski   plan   i   završni   račun   koji   podnosi   Skupštini   na razmatranje i usvajanje,
 9. brine se o izvršavanju usvojenog financijskog plana,
 10. utvrđuje izmjene i dopune Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora kojeg podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 11. donosi  odluku  o  suradnji  s  drugim  organizacijama  čiji  su  ciljevi  srodni ciljevima HGZ,
 12. podnosi Skupštini izvješće o svom radu,
 13. donosi odluke o prijemu i prestanku članstva sukladno odredbama Statuta HGZ-a,
 14. utvrđuje izgled, sadržaj i način izdavanja članskih iskaznica te značku člana HGZ-a,
 15. odlučuje o visini članarine,
 16. osniva i raspušta te imenuje i razrješava sastav stalnih i privremenih skupina i povjerenstava te  određuje njihove zadaće i rokove izvršenja,
 17. odlučuje o žalbama članova na odluke Suda časti,
 18. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima HGZ,
 19. imenuje i opoziva likvidatora,
 20. donosi odluku o dodjeli priznanja HGZ-a,
 21. donosi Odluku  o kriterijima za prijem  pridruženih, počasnih i podupirućih članova HGZ-a,
 22. donosi odluke o ulaženju HGZ-a u projekte od interese  za HGZ te o međusobnim obvezama i odgovornostima izvršitelja projekta i HGZ-a tijekom trajanja projekata.

Predsjednik HGZ

Članak 19.

19.1.  Predsjednika HGZ bira i razrješava Skupština HGZ-a i po položaju je član i predsjedavajući Upravnog odbora.

19.2. Predsjednik HGZ:

19.3  Mandat Predsjednika HGZ je četiri godine.

19.4. Predsjednik HGZ za svoj rad odgovora Upravnom odboru i Skupštini.

19.5. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika HGZ-a u svim poslovima zamjenjuje zamjenik predsjednika, a ako je i zamjenik spriječen, jedan od potpredsjednika kojeg on za to pisano ovlasti.

Zamjenik predsjednika HGZ

Članak 19.a

19.a.1 Zamjenika predsjednika HGZ-a bira Skupština iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske i po položaju je član Upravnog odbora.

19.a.2 Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika HGZ-a obavljajući sve njegove poslove u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

19.a.3. Predsjednik HGZ-a može zamjenika predsjednika zadužiti da posebno vodi brigu o pojedinim pitanjima od značenja za HGZ

19.a.4. Mandat zamjenika predsjednika HGZ-a je četiri godine.

19.a.5. Zamjenik predsjednika HGZ-a za svoj rad odgovara predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Skupštini.

Potpredsjednici HGZ

Članak 20.

20.1. Dva potpredsjednika HGZ-a bira Upravni odbor na prvoj sjednici iz svog sastava iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske.

20.2. Potpredsjednici HGZ-a obavljaju poslove koordinacije određenih poslova temeljem odluka Upravnog odbora i predsjednika HGZ-a, a po ovlaštenju predsjednika predstavljaju HGZ.

20.3. Mandat potpredsjednika HGZ-a je četiri godine.

20.4. Potpredsjednici HGZ-a za svoj rad odgovaraju predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Skupštini.

Glavni tajnik HGZ

Članak 21.

21.1. Glavnog tajnika bira Upravni odbor HGZ-a iz svog sastava na prvoj sjednici iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske.

21.2. Glavni tajnik HGZ:

 1. koordinira i nadzire rad svih tijela HGZ-a, rad poslovnog tajnika i rad voditelja projekata HGZ-a
 2. u dogovoru s predsjednikom HGZ-a priprema sjednice Upravnog odbora i Skupštine
 3. po ovlaštenju predsjednika HGZ-a predstavlja HGZ
 4. skrbi o aktivnom članstvu HGZ-a i predlaže Upravnom odboru kandidate za članstvo u HGZ-u
 5. osigurava točnost i pravovremenost izvješćivanja članstva i šire javnosti o djelovanju HGZ-a
 6. obavlja i sve druge poslove koje mu odredi predsjednik HGZ i predsjednik Nadzornog odbora.

21.3. Mandat Glavnog tajnika HGZ je četiri godine.

21.4. Glavni tajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku HGZ, Upravnom odboru i Skupštini.

Poslovni  tajnik

Članak 21.a.

21.a.1. Na prijedlog predsjednika HGZ-a Upravni odbor HGZ-a imenuje i razrješava poslovnog tajnika.

21.a.2. Poslovni tajnik je zaposlenik HGZ-a s pravima sukladno radnom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

21.a.3. Poslovni tajnik pomaže predsjedniku, glavnom tajniku i tijelima HGZ-a u radu.

21.a.4. U suradnji s predsjednikom i glavnim tajnikom priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora te osigurava uvjete za provedbu njihovih odluka.

21.a.5. Poslovni tajnik obavlja tehničko-administrativne poslove HGZ-a, vodi registar članstva brine o blagajničkim i knjigovodstvenim poslovima te obavlja druge poslove temeljem naloga predsjednika, glavnog tajnika i Upravnog odbora HGZ-a.

21.a.6. Za svoj rad poslovni tajnik odgovara predsjedniku, glavnom tajniku i Upravnom odboru HGZ-a.

Nadzorni odbor HGZ

Članak 22.

22.1. Nadzorni odbor HGZ ima predsjednika i četiri (4) člana, a bira ih Skupština na vrijeme od četiri godine.

22.2. Nadzorni odbor iz svog sastava, a iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, bira predsjednika Nadzornog odbora.

22.3. Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

22.4. Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova članova.

22.5. Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće te rukovodi radom sjednice. Sjednice se sazivaju najmanje tri (3) dana prije dana održavanja, a članovi se na sjednicu pozivaju pisanim pozivom ili elektroničkim putem uz objavu poziva na oglasnoj ploči HGZ.

22.6. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo nazočovati  sjednicama i sastancima svih tijela HGZ-a bez prava odlučivanja.        

22.7. Nadzorni odbor HGZ:

 1. donosi poslovnik o svom radu,
 2. nadzire primjenu zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata,
 3. nadzire materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine,
 4. nadzire provedbu odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 5. podnosi izvješće Skupštini,
 6. nadzire rad tijela HGZ
 7. obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Sud časti

23.1. Članovi HGZ stegovno odgovaraju za povredu odredbi ovoga Statuta, Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i drugih akata.

23.2. Stegovni postupak se pokreće podnošenjem stegovne prijave s pripadajućom dokumentacijom Upravnom odboru HGZ-a. Svako tijelo i član HGZ-a imaju pravo podnijeti stegovnu prijavu.

23.3. Upravni odbor analizira stegovnu prijavu te odlučuje o osnivanju Suda časti.

23.4. Sud časti ima 5 članova, a bira ih Upravni  odbor  posebnom odlukom u kojoj je dana vremenska odrednica te mandat za svaki pojedini postupak.

23.4. Sud časti djeluje prema odredbama Poslovnika o Sudu časti HGZ-a kojeg donosi Upravni odbor HGZ-a.

23.5. Sud časti u postupku odlučivanja o stegovnoj odgovornosti može izreći stegovnu mjeru:

 1. Ukor,
 2. Opomena pred isključenje,
 3. Isključenje iz članstva.

23.3. Ukor se može izreći za lakše, a opomena pred isključenje za ponovljene povrede Statuta, dok se mjera isključenja iz članstva može izreći samo za teže povrede odredbi Statuta.

23.4. Teža povreda odredbi Statuta HGZ je svako postupanje člana koje je izazvalo ili moglo izazvati teže posljedice po ugled i interes HGZ, izazvalo ili je moglo izazvati veću materijalnu štetu za HGZ, odnosno postupanje koje je u suprotnosti s Kodeksom HGZ.

23.5. Tijelo ili član HGZ podnošenjem stegovne prijave stječe položaj stranke u stegovnom postupku.

23.6. Protiv odluke Suda časti može se u roku od petnaest dana izjaviti žalba Upravnom odboru. Odluka Upravnog odbora  je konačna.

Počasni predsjednik

Članak 23.a.

23.a.1. Skupština HGZ-a može na prijedlog predsjednika HGZ-a, bivšeg predsjednika HGZ-a, ukoliko nije izabran za neku od dužnosti u HGZ-u, proglasiti počasnim predsjednikom HGZ-a, kao trajnim priznanjem za uspješno i odgovorno obnašanje dužnosti i vrijedan doprinos radu HGZ-a. Počasnih predsjednika može biti više.

23.a.2. Počasni predsjednik je član Upravnog odbora s pravom odlučivanja.

23.a.3. Počasni predsjednik može po ovlasti predsjednika HGZ-a predstavljati HGZ.“

V. IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA I STJECANJA

Članak 24.

24.1. Imovinu HGZ čine: novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari te druga prava.

24.2. HGZ  može raspolagati imovinom samo radi ostvarivanja svojih ciljeva.

24.3. HGZ  imovinu može stjecati:

 1. financiranjem i sufinanciranjem programa iz sredstava državnog, županijskog, gradskog i općinskog proračuna
 2. donacijama, sponzorstvima i darivanjem,
 3. članarinom,
 4. iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 25.

25.1. HGZ je neprofitna organizacija

25.2. HGZ  vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća sukladno propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

25.3. Predsjednik HGZ ima nalogodavno pravo u raspolaganju i korištenju  imovine HGZ.

25.4.  Financijska  godina  započinje  1.  siječnja,  a  završava  31.  prosinca  iste  kalendarske godine.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 26.

26.1. HGZ može prestati s radom odlukom Skupštine koja mora biti donesena dvotrećinskom većinom glasova članova nazočnih na sjednici.

26.2. HGZ prestaje s radom i  odlukom  tijela državne uprave koja je donesena  u skladu  s odredbama Zakona.

26.3. Prestankom rada imovina  pripada udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti odlukom Skupštine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

27.1.  Nakon  provedene  rasprave  Statut  donosi  Skupština   HGZ  dvotrećinskom   većinom glasova  članova nazočnih na sjednici .

Članak 28.

28.1.  Tumačenje odredbi  ovoga  Statuta  daje Skupština,  dok tumačenje  ostalih  općih  akata daje Upravni odbor HGZ.

Članak 29.

Ovlašćuje se Upravni odbor HGZ-a za izradu pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog generalskog zbora.

Članak 30.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta HGZ-a stupio je na snagu 22. siječnja 2022. godine.

hgz-site-adminStatut HGZ-a