Strateški plan HGZ-a

Strateški plan Hrvatskog generalskog zbora 2020. – 2027.

UVOD

Hrvatski generalski zbor (dalje u tekstu: HGZ) izradio je strateški plan za razdoblje od 2020. do 2027. godine. Osnovna svrha strateškog plana je odrediti jasne smjernice djelovanja i razvoja HGZ-a.

U ovom planskom razdoblju, HGZ će učvrstiti svoju ulogu i prepoznatljivost u društvu kao braniteljska, dragovoljna, nevladina, nestranačka i stručna udruga civilnog društva bez namjere stjecanja dobiti.

Uvođenjem sustava strateškog planiranja HGZ će postići poboljšanja u ostvarivanju svojih temeljnih ciljeva navedenih Statutom, kao na primjer:

 • povećanje učinkovitosti kroz ispunjavanje vizije i misije organizacije;
 • povećanje učinkovitosti putem ostvarivanja boljih rezultata uz upotrebu manje resursa;
 • bolje razumijevanje, predviđanje i prilagođavanje promjenljivim okolnostima;
 • bolje donošenje odluka;
 • unaprjeđenje organizacijskih sposobnosti;
 • poboljšano komuniciranje putem koordinacije i suradnje;
 • veća transparentnost i odgovornost stvaranjem okvira putem kojega se mogu ocjenjivati učinci (rezultati/ishodi) organizacije;
 • stvaranje zajedničke svrhe djelovanja među unutarnjim i vanjskim dionicima u strateškom procesu i
 • stvaranje veće svijesti o operativnom okruženju i njegovom većem razumijevanju.

U izradi strateškog plana aktivno su sudjelovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Svi članovi HGZ-a djeluju na dragovoljnoj osnovi.

Strateški plan HGZ-a usvojen je na sjednici Upravnog odbora dana 26.11.2019. godine.

 1. OPIS UDRUGE HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

HGZ je osnovan 7. studenoga 2005. godine.

Redoviti članovi HGZ-a mogu biti svi državljani Republike Hrvatske s osobnim činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom generala Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu – HVO), pripadnici MUP-a Republike Hrvatske sa zvanjem glavnog policijskog inspektora odnosno glavnog policijskog savjetnika, pripadnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj koji su obnašali ili obnašaju dužnost razine generala odnosno admirala te sudionici Domovinskog rata koji su od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine, odnosno do 30. lipnja 1998. godine bili imenovani na ustrojbena mjesta generala, admirala ili stožernog brigadira u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, odnosno bili imenovani na odgovarajuće zapovjedne dužnosti.

 

Pridruženi član HGZ-a može na pisano obrazloženi prijedlog redovitog člana postati i drugi državljanin Republike Hrvatske s osobnim činom brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno s osobnim činom brigadira HVO-a.

 

Počasni član HGZ-a može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin zaslužan za razvitak i napredak hrvatske vojne misli i jačanje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu te na prijedlog predsjednika HGZ-a i drugi hrvatski državljanin koji je osobitim zaslugama pridonio općem razvitku Hrvatskog generalskog zbora i Republike Hrvatske Počasni član može na prijedlog poredsjednika HGZ-a postati i strani državljanin s činom generala ili admirala, koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom i nakon Domovinskog rata te za uspješnu suradnju strukovnih udruga i ukupno promicanje hrvatskih nacionalnih interesa.

 

Podupirući član HGZa može na prijedlog redovitog člana postati fizička i pravna osoba koja bitno i konkretno pridonosi radu i razvitku udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom i sličnom pogledu).

Počasni i podupirući članovi mogu sudjelovati u aktivnostima HGZ-a, ali bez prava odlučivanja.

Temeljni ciljevi HGZa su: promicanje hrvatske vojne misli i tradicije; znanstveno i stručno istraživanje Domovinskog rata; zaštita ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država; suradnja s tijelima državne vlasti, regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim  organizacijama u Republici Hrvatskoj.

HGZ može u okviru svojega djelovanja razvijati suradnju i sa srodnim inozemnim i međunarodnim organizacijama, a u svrhu promicanja hrvatskih nacionalnih interesa.

 

Ciljevi HGZ-a ostvaruju se javnim društvenim radom u skladu s Ustavom, zakonima te Statutom i odlukama koje donese.

HGZ djeluje na područjima: branitelji i stradalnici (branitelji – veterani i stradalnici Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata), demokratska politička kultura (promicanje nenasilja  i  izgradnja  mira),  ljudska  prava (prava  aktivnih  sudionika  i stradalnika Domovinskog rata) te obrazovanje, znanost i istraživanje (odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta).

Tijela HGZ su:

Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Potpredsjednici,

Glavni tajnik, Nadzorni odbor, Sud časti

Ciljevi HGZ ostvaruju se slijedećim djelatnostima:

 • održavanjem predavanja, seminara, tribina, okruglih stolova te promotivnih skupova,
 • znanstvenim i stručnim proučavanjem hrvatske vojne misli i hrvatske povijesti, osobito Domovinskog rata,
 • sudjelovanjem u razvoju, praćenju i provođenju te vrednovanju javnih politika koje tretiraju pitanja i vrijednosti definirane temeljnim ciljevima HGZ-a, izražavanjem svojih stajališta i mišljenja, poduzimanjem inicijative i davanjem prijedloga o tim pitanjima,
 • suradnjom sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 • obilježavanjem značajnih događaja iz razdoblja Domovinskog rata i hrvatske povijesti,
 • održavanjem konferencija za medije,
 • multimedijskim aktivnostima, izdavaštvom i publiciranjem
 • provedbom projekata na nacionalnoj i europskoj razini,
 • brigom o psihosomatskom zdravlju,
 • organiziranjem rekreacije i rehabilitacije u svrhu dobrobiti članstva

 

 1. DIONICI HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

Korisnici

 • članovi HGZ-a
 • Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga
 • udruge proizišle iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja
 • mladi
 • umirovljenici
 • nastavničko osoblje osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova
 • državljani Republike Hrvatske.

Državne institucije i lokalne samouprave

 

 • Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Ministarstvo obrane
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Hrvatski sabor
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • županije, gradovi i općine

Javni sektor

 • braniteljske udruge iz Domovinskog rata
 • udruge stradalnika Domovinskog rata
 • ostale nevladine udruge civilnog društva
 • tiskani i elektronički mediji

Javni sektor

 • braniteljske udruge iz Domovinskog rata
 • udruge stradalnika Domovinskog rata
 • ostale nevladine udruge civilnog društva
 • tiskani i elektronički mediji

Poslovni sektor

 • KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA (Zagreb)
 • GME uslužni obrt, vl. Davor Vrbanek (Sunja)
 • HS PRODUKT d.o.o. (Karlovac)
 • ŠESTAN – BUSCH d.o.o. (Prelog)
 • DOK-ING d.o.o. (Zagreb)

Međunarodna suradnja

 • udruge branitelja Hrvatskog vijeća obrane
 • Udruga MORiS (Republika Slovenija)
 • udruge pričuvnih časnika EU i NATO te udruge pričuvnih časnika i veterana zemalja članica
 1. SWOT ANALIZA

 

SNAGE

 • Uspješnost i iskustvo u obnašanju najviših vojnih i upravnih dužnosti tijekom i nakon Domovinskog rata
 • Znanje, vještine i iskustvo u vođenju i upravljanju složenim sustavima
 • Iskustvo u vođenju i provedbi projekata
 • Stručnost na područjima vojnih pitanja, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti
 • Otvorena komunikacija i suradnja s tijelima na nacionalnoj i lokalnim razinama te braniteljskim i civilnim udrugama
 • Spremnost HGZ-a za očuvanje vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
 • Usredotočenost na doprinose razvoju hrvatske države i društva te boljitku svih građana
 • Ugled i prepoznatljivost HGZ-a u društvu i braniteljskoj populaciji
 • Interes članova za djelatnosti koje Udruga provodi
 • Organiziranost na prostoru Republike Hrvatske
 • Vodstvo HGZ-a
 • Brojnost članova
 • Otvorenost HGZ-a
 • Primjereni prostor i oprema za rad HGZ-a

 

SLABOSTI

 • Nestabilnost u pribavljanju potrebnih financijskih sredstava
 • Spora prilagodba u traženju izvora financiranja
 • Teritorijalna raspršenost članstva
 • Smanjena mobilnost članova Udruge
 • Otežano uključivanje članova HGZ-a u pripremu važnih odluka, strategija i zakona
 • Razjedinjenost i razmrvljenost braniteljskih udruga i populacije
 • Politizacija hrvatskih branitelja
 • Zakašnjele reakcije na informacijsko-propagandna djelovanja
 • Pravodobno suzbijanje destabilizirajućih i kompromitirajućih aktivnosti
 • Neusklađenost interesa pojedinih grupacija braniteljske populacije
 • Otežana koordinacija velikog broja dionika i aktivnosti na hrvatskom prostoru

PRILIKE

 • Raspoloživost različitih izvora financiranja, osobito EU fondova
 • Razvoj novih aktivnosti na brojnim područjima interesa
 • Uključivanje u pripremu i izradu strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini
 • Suradnja s tijelima državne vlasti, regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim  organizacijama u Republici Hrvatskoj
 • Promjena percepcije društvenog okruženja prema braniteljskoj populaciji
 • Suradnja s udrugama branitelja i civilnog društva
 • Izgradnja zajedništva braniteljskih udruga i populacije
 • Povećanje kohezije članstva braniteljskih udruga
 • Interesno povezivanje većeg broja udruga civilnog društva i branitelja
 • Poboljšanje skrbi za ranjivi i ugroženi dio populacije

PRIJETNJE

 • Nedostatna financijska sredstva
 • Društvena i politička klima nesklona promjenama i razvoju
 • Mentalitet nepovjerenja, straha i apatije zbog korupcije, nepravde i elitizma
 • Društveno gospodarsko stanje u zemlji
 • Marginalizacija braniteljske populacije
 • Učestale promjene zakonske regulative
 • Starost populacije i sukob generacija
 • Nedovoljno uvažavanje djelovanja udruge
 • Neprihvaćanje ili zanemarivanje prijedloga udruge
 • Otežan pristup javnim medijima

 

 1. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI

Vizija

HGZ treba postati važan savjetodavni čimbenik pri donošenju odluka na nacionalnoj razini iz područja obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti te po pitanjima očuvanja vrijednosti, dostojanstva i ugleda Domovinskog rata i hrvatskih branitelja,  rješavanja pitanja braniteljske populacije te okončanja sudskih postupaka za ratne zločine.

 

Misija

HGZ pridonosi napretku i razvoju hrvatske države i društva, onako kako su članovi HGZ-a  to radili tijekom Domovinskog rata u obrani od agresije. Svrha djelovanja HGZ-a je davanje prijedloga i savjeta u pripremi i izradi strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini po pitanjima navedenim u viziji korisnih za svakog građanina i društvo u cjelini. Temeljne vrijednosti HGZ-a su domoljublje, nesebično davanje i dijeljenje znanja, vještina i iskustava za dobrobit Republike Hrvatske i njenih građana, te trajna skrb za napredak hrvatske države i društva u budućnosti. HGZ se zalaže za dobrobit svih građana hrvatske države uključujući braniteljsku populaciju, te interese onih politika koje su u cilju boljitka svakog čovjeka u demokratskoj, slobodnoj i neovisnoj domovini Hrvatskoj.

 

 

Vrijednosti

Vrijednosti HGZ-a ogledaju se u:

 • očuvanju i promicanju svih vrednota državljana Republike Hrvatske stvorenih za vrijeme Domovinskog rata,
 • promociji istine o okolnostima, činjenicama i ljudima iz vremena stvaranja države Hrvatske,
 • zalaganju za primjereno educiranje mladih naraštaja o povijesnim vrijednostima hrvatskog naroda
 • zalaganju za psihološko i socijalno osnaživanje sudionika i stradalnika Domovinskog rata
 • doprinosima po pitanjima razvoja vojske, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti
 • nastojanjima zaštite nacionalnih interesa.

Vrijednosti HGZ-a i njegovih članova proizlaze iz:

 • Moralnosti

u svom se radu HGZ pridržava načela moralnosti. To znači pridržavanje svih etičkih normi i načela demokratskog društva, kao što su: čast, domoljublje, požrtvovnost, tradicija, poštenje, pravednost, dosljednost, odgovornost u izvršavanju preuzetih obaveza.

 • Socijalne uključivosti

teži se omogućiti vojnim ratnim invalidima, ranjivim skupinama, braniteljima te ostalim marginaliziranim skupinama da budu aktivni sudionici društvenog života i promjena u lokalnoj zajednici.

 • Međusobnog uvažavanja, nenasilja i tolerantnosti

nastoji se uvažavati  dostojanstvo  svake  osobe  bez  obzira  na  individualne  razlike  i osobine. Pri tome se međusobni odnosi temelje na uzajamnom povjerenju i toleranciji.

 • Otvorenosti

prihvaćaju se drugi ljudi, nove ideje i postoji spremnost za razmjenu iskustava i suradnju.

 • Volonterstvu

rad HGZ-a se temelji na volontiranju pri čemu se dijeli znanje, iskustvo i vrijeme za opću dobrobit

 • Socijalnoj osjetljivosti

Uočavaju se potrebe drugih i aktivno se sudjeluje u njihovom rješavanju.

 1. STRATEŠKI CILJEVI 2020. – 2027.

Dosadašnja postignuća

HGZ je tijekom razdoblja provedbe Strateškog plana 2014. do 2019. postigao slijedeće rezultate u svom djelovanju:

 • organizacija, priprema i provedba Okruglog stola: „Strateška zamisao operacije Oluja i njeno izvođenje“
 • sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma i obljetnica zbivanja iz Domovinskog rata svake godine:

–  Maslenica, siječanj 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Plitvice, ožujak  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Operacija Bljesak, svibanj     2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Oružanih snaga i HKoV,  svibanj   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan državnosti, lipanj  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Operacija Oluja, kolovoz  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

– Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i branitelja, kolovoz  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Hrvatske ratne mornarice,  rujan 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan neovisnosti,    listopad  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Škabrnja,  studeni   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Vukovar, studeni   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana, prosinac 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, prosinac 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

– sudjelovanje u obilježavanjima obljetnica na lokalnoj razini

–  nazočnost na vojnim vježbama

–  provedba gađanja članova i zajedničke lovne aktivnosti

–  sudjelovanje u vjerskim i drugim aktivnostima

 • povezivanje i suradnja s braniteljskim udrugama
 • uspostava i održavanje suradnje sa srodnim međunarodnim udrugama
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz suradnju s civilnim društvima
 • sudjelovanje u radionicama za osposobljavanje izrade projekata i natječajne dokumentacije po EU standardima
 • izrada i održavanje mrežne stranice Hrvatskog generalskog zbora
 • suradnja s državnim tijelima, lokalnim i regionalnim vlastima
 • ostvarivanje projekata dobivenih na natječajima:

Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu Ministarstvo hrvatskih branitelja

Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata Ministarstvo hrvatskih branitelja

Institucionalna podrška 2017./2020. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

–  Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja EU projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 • organizacija, priprema i provedba okruglih stolova, predavanja, dodjela priznanja HGZ-a
 • rad u Uređivačkom odboru na izradi Leksikona hrvatskih generala i admirala
 • rad u Povjerenstvu za dodjelu priznanja i odlikovanja Republike Hrvatske i braniteljske zahvalnice Ministarstva hrvatskih branitelja

Na temelju ostvarenih postignuća i ključnih dokumenata kojima se definira rad HGZ-a napravljen je strateški razvojni dokument za razdoblje od 2020. do 2027. godine.

 

Strateški ciljevi su definirani kao:

 

 1. DUGOROČNI (do 2027. )
 • izgraditi HGZ s najmanje dva stalno zaposlena profesionalna djelatnika,
 • razvijati projekte, suradnju s državnim ustanovama i na taj način osigurati zapošljavanje potrebitih članova i stalnost financiranja rada udruge,
 • snažnije provoditi edukacijske projekte,
 • osnažiti suradnju s poslovnim sektorom,
 • pozicionirati HGZ kao stožernu braniteljsku i stručnu udrugu u sektoru civilnog društva te promicati i podupirati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • predlagati rješenja iz područja nacionalne i domovinske sigurnosti donositeljima odluka
 • razvijati partnerski odnos s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske
 • ujediniti stručne udruge iz područja vojnih znanosti
 • širiti bazu podupirućih članova putem društvenog poduzetništva i filantropije
 • osnivanje Zaklade radi ostvarivanja ciljeva Hrvatskog generalskog zbora
 • pojačavati umrežavanje HGZ-a s drugim čimbenicima civilnog društva,
 • razvijati i produbljivati suradnju s državnim institucijama,
 • promicanje prepoznavanja i vidljivosti Udruge
 • preobrazba udruge u krovnu braniteljsku i stručnu ustanovu
 • trajno koristiti sredstva iz EU fondova
 1. SREDNJOROČNI (2021. – 2024.)
 • uključiti članove Udruge u rad savjetodavnih i drugih tijela na nacionalnoj razini
 • uključiti članove Udruge u rad nadzornih tijela državnih i javnih poslovnih subjekata (poduzeća, agencije, ustanove, …)
 • surađivati s državnim tijelima po pitanjima suđenja za ratne zločine i pronalaska nestalih osoba tijekom Domovinskog rata
 • zaposliti još jednog djelatnika u stalni radni odnos,
 • provoditi kontinuirano sve višegodišnje projekte koji se odnose na projektnu grupu edukacije o istini i vrijednosti Domovinskog rata,
 • razvijati volonterstvo kod mladih u cilju stjecanja znanja, vještina i iskustava potrebnih za aktivno i poduzetno djelovanje u civilnom društvu,
 • osigurati stabilno financiranje udruge iz državnih i lokalnih institucija,
 • osigurati financiranje udruge kroz provedbu projekata za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 • osigurati mjesto i ulogu udruge u sustavu Domovinske sigurnosti
 • dovršiti izradu Leksikona hrvatskih generala i admirala OSRH
 • pokretati publicističke djelatnosti
 • ustrojiti i popunjavati knjižnicu HGZ-a
 • ustrojiti i održavati arhiv HGZ-a
 • aplicirati na sredstva iz EU fondova
 1. KRATKOROČNI (2020. – 2021.)
 • osigurati održavanje i opremanje prostora za rad HGZ-a,
 • nastaviti provođenje projekta Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu,
 • nastaviti provođenje projekta Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata
 • aplicirati na nastavak projekta Institucionalna podrška 2020./2023.
 • završiti EU projekt Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja
 • početak provođenja EU projekata koji su u fazi odobravanja
 • prijavljivanje na nove projekte
 • osigurati dogradnju informatičke i tehničke opreme za izvođenje edukativnih projekata,
 • ostvariti još veću vidljivost svog rada i utjecaja na pozitivne promjene u društvu,
 • povećati edukaciju članstva radi povećanja kompetentnosti za vođenje udruge i izradu projekata i natječajne dokumentacije,
 • redefinirati vrstu i broj savjeta Udruge
 • izgrađivati unutarnju koheziju udruge kroz psihološko osnaživanje članova s naglaskom na očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja
 • nastaviti rad na Leksikonu hrvatskih generala i admirala u zadnjih 500 godina
 • uređenje prostora za svakodnevna druženja članova Udruge

HGZ će u ostvarivanju vizije, misije i ciljeva primijeniti sljedeće metode djelovanja: raznolikost djelatnosti, raznolikost izvora financiranja, decentralizaciju djelovanja, davanje usluga, razvoj sustava kvalitete, razvoj partnerstava kroz međusektorsko povezivanje, prijenos znanja te javni utjecaj i vidljivost.

 

 1. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE STRATEGIJE

HGZ će na osnovu ovog Strateškog plana za svaku godinu, u razdoblju 2020. – 2027., donijeti operativni plan u kojem će biti detaljno razrađene aktivnosti, potrebni resursi, odgovornosti i rokovi za provedbu aktivnosti kako bi se ostvarili strateški ciljevi. Upravni i Nadzorni odbor HGZ-a će na redovnim sastancima pratiti tijek provedbe operativnih godišnjih planova kako bi se bilježio  napredak i eventualni nedostaci te po potrebi primijenile korektivne mjere. Krajem svake godine Upravni odbor će izvršiti završno vrednovanje, odnosno, analizu ostvarenja operativnih godišnjih planova s ciljem praćenja provedbe Strateškog plana rada HGZ-a. Upravni odbor će godišnje vrednovanje podnijeti Skupštini HGZ-a.  U svrhu rada, provedbe i praćenja strategije HGZ ima slijedeću dokumentaciju:

 • Statut,
 • Strateški plan,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
 • Poslovnik o radu Suda časti,
 • Poslovnik o radu savjeta
 • Kodeks HGZ-a.
hgz-site-adminStrateški plan HGZ-a