Strateški plan HGZ-a

Strateški plan Hrvatskog generalskog zbora 2020. – 2027.

UVOD

Hrvatski generalski zbor (dalje u tekstu: HGZ) izradio je strateški plan za razdoblje od 2020. do 2027. godine. Osnovna svrha strateškog plana je odrediti jasne smjernice djelovanja i razvoja HGZ-a.

U ovom planskom razdoblju, HGZ će učvrstiti svoju ulogu i prepoznatljivost u društvu kao braniteljska, dragovoljna, nevladina, nestranačka i stručna udruga civilnog društva bez namjere stjecanja dobiti.

Uvođenjem sustava strateškog planiranja HGZ će postići poboljšanja u ostvarivanju svojih temeljnih ciljeva navedenih Statutom, kao na primjer:

 • povećanje učinkovitosti kroz ispunjavanje vizije i misije organizacije;
 • povećanje učinkovitosti putem ostvarivanja boljih rezultata uz upotrebu manje resursa;
 • bolje razumijevanje, predviđanje i prilagođavanje promjenljivim okolnostima;
 • bolje donošenje odluka;
 • unaprjeđenje organizacijskih sposobnosti;
 • poboljšano komuniciranje putem koordinacije i suradnje;
 • veća transparentnost i odgovornost stvaranjem okvira putem kojega se mogu ocjenjivati učinci (rezultati/ishodi) organizacije;
 • stvaranje zajedničke svrhe djelovanja među unutarnjim i vanjskim dionicima u strateškom procesu i
 • stvaranje veće svijesti o operativnom okruženju i njegovom većem razumijevanju.

U izradi strateškog plana aktivno su sudjelovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Svi članovi HGZ-a djeluju na dragovoljnoj osnovi.

Strateški plan HGZ-a usvojen je na sjednici Upravnog odbora dana 26.11.2019. godine. Ovaj tekst modificiran je nakon promjena Statuta HGZ-a od 17. prosinca 2022.

 1. OPIS UDRUGE HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

HGZ je osnovan 7. studenoga 2005. godine.

Redoviti članovi HGZ-a mogu biti svi državljani Republike Hrvatske s osobnim činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom generala Hrvatskog vijeća obrane, odnosno činom generala hrvatske komponente Vojske Federacije BiH ili Oružanih snaga BiH te pripadnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj koji su obnašali ili obnašaju dužnost razine generala. Upravni odbor HGZ-a na prijedlog predsjednika HGZ-a može donijeti odluku o primitku u redovito članstvo i drugih osoba koje su obnašanjem službe stekla posebne i izvanredne zasluge za Oružane snage Republike Hrvatske,  Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ili Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

 Podupirući član HGZ-a može na prijedlog redovitog člana postati fizička i pravna osoba koja bitno i konkretno pridonosi radu i razvitku udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom i sličnom pogledu). Ukoliko se podupirućem članu dodjeli čin generala ili admirala automatizmom postaje redoviti član.

 Počasni član HGZ-a može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin zaslužan za razvitak i napredak hrvatske vojne misli i jačanje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu. Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i hrvatski državljanin koji je osobitim zaslugama pridonio općem razvitku Hrvatskog generalskog zbora i Republike Hrvatske. Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i strani državljanin koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom i nakon Domovinskog rata, za uspješnu suradnju strukovnih udruga te za međudržavnu suradnju.

Počasni i podupirući članovi mogu sudjelovati u aktivnostima HGZ-a, ali bez prava odlučivanja.

Temeljni ciljevi HGZa su: promicanje hrvatske vojne misli i tradicije; znanstveno i stručno istraživanje Domovinskog rata; zaštita ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država; suradnja s tijelima državne vlasti, regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim  organizacijama u Republici Hrvatskoj.

HGZ može u okviru svojega djelovanja razvijati suradnju i sa srodnim inozemnim i međunarodnim organizacijama, a u svrhu promicanja hrvatskih nacionalnih interesa.

 

Ciljevi HGZ-a ostvaruju se javnim društvenim radom u skladu s Ustavom, zakonima te Statutom i odlukama koje donese.

HGZ djeluje na područjima: branitelji i stradalnici (branitelji – veterani i stradalnici Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata), demokratska politička kultura (promicanje nenasilja  i  izgradnja  mira),  ljudska  prava (prava  aktivnih  sudionika  i stradalnika Domovinskog rata) te obrazovanje, znanost i istraživanje (odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta).

Tijela HGZ su:

Sabor, Upravni odbor, Predsjednik, Potpredsjednici,

Tajništvo, Nadzorni odbor, Sud časti, Počasni predsjednik

Ciljevi HGZ ostvaruju se slijedećim djelatnostima:

 • održavanjem predavanja, seminara, tribina, okruglih stolova te promotivnih skupova,
 • znanstvenim i stručnim proučavanjem hrvatske vojne misli i hrvatske povijesti, osobito Domovinskog rata,
 • sudjelovanjem u razvoju, praćenju i provođenju te vrednovanju javnih politika koje tretiraju pitanja i vrijednosti definirane temeljnim ciljevima HGZ-a, izražavanjem svojih stajališta i mišljenja, poduzimanjem inicijative i davanjem prijedloga o tim pitanjima,
 • suradnjom sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 • obilježavanjem značajnih događaja iz razdoblja Domovinskog rata i hrvatske povijesti,
 • održavanjem konferencija za medije,
 • multimedijskim aktivnostima, izdavaštvom i publiciranjem
 • provedbom projekata na nacionalnoj i europskoj razini,
 • brigom o psihosomatskom zdravlju,
 • organiziranjem rekreacije i rehabilitacije u svrhu dobrobiti članstva

 

 1. DIONICI HRVATSKOG GENERALSKOG ZBORA

Korisnici

 • članovi HGZ-a
 • Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga
 • udruge proizišle iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja
 • mladi
 • umirovljenici
 • nastavničko osoblje osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova
 • državljani Republike Hrvatske.

Državne institucije i lokalne samouprave

 

 • Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Ministarstvo obrane
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Hrvatski sabor
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • županije, gradovi i općine

Javni sektor

 • braniteljske udruge iz Domovinskog rata
 • udruge stradalnika Domovinskog rata
 • ostale nevladine udruge civilnog društva
 • tiskani i elektronički mediji

Javni sektor

 • braniteljske udruge iz Domovinskog rata
 • udruge stradalnika Domovinskog rata
 • ostale nevladine udruge civilnog društva
 • tiskani i elektronički mediji

Poslovni sektor

 • KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA (Zagreb)
 • GME uslužni obrt, vl. Davor Vrbanek (Sunja)
 • HS PRODUKT d.o.o. (Karlovac)
 • ŠESTAN – BUSCH d.o.o. (Prelog)
 • DOK-ING d.o.o. (Zagreb)

Međunarodna suradnja

 • udruge branitelja Hrvatskog vijeća obrane
 • Udruga MORiS (Republika Slovenija)
 • udruge pričuvnih časnika EU i NATO te udruge pričuvnih časnika i veterana zemalja članica
 1. SWOT ANALIZA 

SNAGE

 • Uspješnost i iskustvo u obnašanju najviših vojnih i upravnih dužnosti tijekom i nakon Domovinskog rata
 • Znanje, vještine i iskustvo u vođenju i upravljanju složenim sustavima
 • Iskustvo u vođenju i provedbi projekata
 • Stručnost na područjima vojnih pitanja, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti
 • Otvorena komunikacija i suradnja s tijelima na nacionalnoj i lokalnim razinama te braniteljskim i civilnim udrugama
 • Spremnost HGZ-a za očuvanje vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
 • Usredotočenost na doprinose razvoju hrvatske države i društva te boljitku svih građana
 • Ugled i prepoznatljivost HGZ-a u društvu i braniteljskoj populaciji
 • Interes članova za djelatnosti koje Udruga provodi
 • Organiziranost na prostoru Republike Hrvatske
 • Vodstvo HGZ-a
 • Brojnost članova
 • Otvorenost HGZ-a
 • Primjereni prostor i oprema za rad HGZ-a

 

SLABOSTI

 • Nestabilnost u pribavljanju potrebnih financijskih sredstava
 • Spora prilagodba u traženju izvora financiranja
 • Teritorijalna raspršenost članstva
 • Smanjena mobilnost članova Udruge
 • Otežano uključivanje članova HGZ-a u pripremu važnih odluka, strategija i zakona
 • Razjedinjenost i razmrvljenost braniteljskih udruga i populacije
 • Politizacija hrvatskih branitelja
 • Zakašnjele reakcije na informacijsko-propagandna djelovanja
 • Pravodobno suzbijanje destabilizirajućih i kompromitirajućih aktivnosti
 • Neusklađenost interesa pojedinih grupacija braniteljske populacije
 • Otežana koordinacija velikog broja dionika i aktivnosti na hrvatskom prostoru

PRILIKE

 • Raspoloživost različitih izvora financiranja, osobito EU fondova
 • Razvoj novih aktivnosti na brojnim područjima interesa
 • Uključivanje u pripremu i izradu strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini
 • Suradnja s tijelima državne vlasti, regionalne i lokalne uprave i samouprave te s ostalim  organizacijama u Republici Hrvatskoj
 • Promjena percepcije društvenog okruženja prema braniteljskoj populaciji
 • Suradnja s udrugama branitelja i civilnog društva
 • Izgradnja zajedništva braniteljskih udruga i populacije
 • Povećanje kohezije članstva braniteljskih udruga
 • Interesno povezivanje većeg broja udruga civilnog društva i branitelja
 • Poboljšanje skrbi za ranjivi i ugroženi dio populacije

PRIJETNJE

 • Nedostatna financijska sredstva
 • Društvena i politička klima nesklona promjenama i razvoju
 • Mentalitet nepovjerenja, straha i apatije zbog korupcije, nepravde i elitizma
 • Društveno gospodarsko stanje u zemlji
 • Marginalizacija braniteljske populacije
 • Učestale promjene zakonske regulative
 • Starost populacije i sukob generacija
 • Nedovoljno uvažavanje djelovanja udruge
 • Neprihvaćanje ili zanemarivanje prijedloga udruge
 • Otežan pristup javnim medijima

 

 1. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI

Vizija

HGZ treba postati važan savjetodavni čimbenik pri donošenju odluka na nacionalnoj razini iz područja obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti te po pitanjima očuvanja vrijednosti, dostojanstva i ugleda Domovinskog rata i hrvatskih branitelja,  rješavanja pitanja braniteljske populacije te okončanja sudskih postupaka za ratne zločine.

 

Misija

HGZ pridonosi napretku i razvoju hrvatske države i društva, onako kako su članovi HGZ-a  to radili tijekom Domovinskog rata u obrani od agresije. Svrha djelovanja HGZ-a je davanje prijedloga i savjeta u pripremi i izradi strategija, zakona i odluka na nacionalnoj razini po pitanjima navedenim u viziji korisnih za svakog građanina i društvo u cjelini. Temeljne vrijednosti HGZ-a su domoljublje, nesebično davanje i dijeljenje znanja, vještina i iskustava za dobrobit Republike Hrvatske i njenih građana, te trajna skrb za napredak hrvatske države i društva u budućnosti. HGZ se zalaže za dobrobit svih građana hrvatske države uključujući braniteljsku populaciju, te interese onih politika koje su u cilju boljitka svakog čovjeka u demokratskoj, slobodnoj i neovisnoj domovini Hrvatskoj.

 

 

Vrijednosti

Vrijednosti HGZ-a ogledaju se u:

 • očuvanju i promicanju svih vrednota državljana Republike Hrvatske stvorenih za vrijeme Domovinskog rata,
 • promociji istine o okolnostima, činjenicama i ljudima iz vremena stvaranja države Hrvatske,
 • zalaganju za primjereno educiranje mladih naraštaja o povijesnim vrijednostima hrvatskog naroda
 • zalaganju za psihološko i socijalno osnaživanje sudionika i stradalnika Domovinskog rata
 • doprinosima po pitanjima razvoja vojske, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti
 • nastojanjima zaštite nacionalnih interesa.

Vrijednosti HGZ-a i njegovih članova proizlaze iz:

 • Moralnosti

u svom se radu HGZ pridržava načela moralnosti. To znači pridržavanje svih etičkih normi i načela demokratskog društva, kao što su: čast, domoljublje, požrtvovnost, tradicija, poštenje, pravednost, dosljednost, odgovornost u izvršavanju preuzetih obaveza.

 • Socijalne uključivosti

teži se omogućiti vojnim ratnim invalidima, ranjivim skupinama, braniteljima te ostalim marginaliziranim skupinama da budu aktivni sudionici društvenog života i promjena u lokalnoj zajednici.

 • Međusobnog uvažavanja, nenasilja i tolerantnosti

nastoji se uvažavati  dostojanstvo  svake  osobe  bez  obzira  na  individualne  razlike  i osobine. Pri tome se međusobni odnosi temelje na uzajamnom povjerenju i toleranciji.

 • Otvorenosti

prihvaćaju se drugi ljudi, nove ideje i postoji spremnost za razmjenu iskustava i suradnju.

 • Volonterstvu

rad HGZ-a se temelji na volontiranju pri čemu se dijeli znanje, iskustvo i vrijeme za opću dobrobit

 • Socijalnoj osjetljivosti

Uočavaju se potrebe drugih i aktivno se sudjeluje u njihovom rješavanju.

 1. STRATEŠKI CILJEVI 2020. – 2027.

Dosadašnja postignuća

HGZ je tijekom razdoblja provedbe Strateškog plana 2014. do 2019. postigao slijedeće rezultate u svom djelovanju:

 • organizacija, priprema i provedba Okruglog stola: „Strateška zamisao operacije Oluja i njeno izvođenje“
 • sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma i obljetnica zbivanja iz Domovinskog rata svake godine:

–  Maslenica, siječanj 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Plitvice, ožujak  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Operacija Bljesak, svibanj     2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Oružanih snaga i HKoV,  svibanj   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan državnosti, lipanj  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Operacija Oluja, kolovoz  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

– Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i branitelja, kolovoz  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Hrvatske ratne mornarice,  rujan 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan neovisnosti,    listopad  2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Škabrnja,  studeni   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Vukovar, studeni   2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana, prosinac 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

–  Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, prosinac 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

– sudjelovanje u obilježavanjima obljetnica na lokalnoj razini

–  nazočnost na vojnim vježbama

–  provedba gađanja članova i zajedničke lovne aktivnosti

–  sudjelovanje u vjerskim i drugim aktivnostima

 • povezivanje i suradnja s braniteljskim udrugama
 • uspostava i održavanje suradnje sa srodnim međunarodnim udrugama
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz suradnju s civilnim društvima
 • sudjelovanje u radionicama za osposobljavanje izrade projekata i natječajne dokumentacije po EU standardima
 • izrada i održavanje mrežne stranice Hrvatskog generalskog zbora
 • suradnja s državnim tijelima, lokalnim i regionalnim vlastima
 • ostvarivanje projekata dobivenih na natječajima:

Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu Ministarstvo hrvatskih branitelja

Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata Ministarstvo hrvatskih branitelja

Institucionalna podrška 2017./2020. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

–  Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja EU projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 • organizacija, priprema i provedba okruglih stolova, predavanja, dodjela priznanja HGZ-a
 • rad u Uređivačkom odboru na izradi Leksikona hrvatskih generala i admirala
 • rad u Povjerenstvu za dodjelu priznanja i odlikovanja Republike Hrvatske i braniteljske zahvalnice Ministarstva hrvatskih branitelja

Na temelju ostvarenih postignuća i ključnih dokumenata kojima se definira rad HGZ-a napravljen je strateški razvojni dokument za razdoblje od 2020. do 2027. godine.

 

Strateški ciljevi su definirani kao:

 

 1. DUGOROČNI (do 2027. )
 • izgraditi HGZ s najmanje dva stalno zaposlena profesionalna djelatnika,
 • razvijati projekte, suradnju s državnim ustanovama i na taj način osigurati zapošljavanje potrebitih članova i stalnost financiranja rada udruge,
 • snažnije provoditi edukacijske projekte,
 • osnažiti suradnju s poslovnim sektorom,
 • pozicionirati HGZ kao stožernu braniteljsku i stručnu udrugu u sektoru civilnog društva te promicati i podupirati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • predlagati rješenja iz područja nacionalne i domovinske sigurnosti donositeljima odluka
 • razvijati partnerski odnos s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske
 • ujediniti stručne udruge iz područja vojnih znanosti
 • širiti bazu podupirućih članova putem društvenog poduzetništva i filantropije
 • osnivanje Zaklade radi ostvarivanja ciljeva Hrvatskog generalskog zbora
 • pojačavati umrežavanje HGZ-a s drugim čimbenicima civilnog društva,
 • razvijati i produbljivati suradnju s državnim institucijama,
 • promicanje prepoznavanja i vidljivosti Udruge
 • preobrazba udruge u krovnu braniteljsku i stručnu ustanovu
 • trajno koristiti sredstva iz EU fondova
 1. SREDNJOROČNI (2021. – 2024.)
 • uključiti članove Udruge u rad savjetodavnih i drugih tijela na nacionalnoj razini
 • uključiti članove Udruge u rad nadzornih tijela državnih i javnih poslovnih subjekata (poduzeća, agencije, ustanove, …)
 • surađivati s državnim tijelima po pitanjima suđenja za ratne zločine i pronalaska nestalih osoba tijekom Domovinskog rata
 • zaposliti još jednog djelatnika u stalni radni odnos,
 • provoditi kontinuirano sve višegodišnje projekte koji se odnose na projektnu grupu edukacije o istini i vrijednosti Domovinskog rata,
 • razvijati volonterstvo kod mladih u cilju stjecanja znanja, vještina i iskustava potrebnih za aktivno i poduzetno djelovanje u civilnom društvu,
 • osigurati stabilno financiranje udruge iz državnih i lokalnih institucija,
 • osigurati financiranje udruge kroz provedbu projekata za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 • osigurati mjesto i ulogu udruge u sustavu Domovinske sigurnosti
 • dovršiti izradu Leksikona hrvatskih generala i admirala OSRH
 • pokretati publicističke djelatnosti
 • ustrojiti i popunjavati knjižnicu HGZ-a
 • ustrojiti i održavati arhiv HGZ-a
 • aplicirati na sredstva iz EU fondova
 1. KRATKOROČNI (2020. – 2021.)
 • osigurati održavanje i opremanje prostora za rad HGZ-a,
 • nastaviti provođenje projekta Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu,
 • nastaviti provođenje projekta Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata
 • aplicirati na nastavak projekta Institucionalna podrška 2020./2023.
 • završiti EU projekt Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja
 • početak provođenja EU projekata koji su u fazi odobravanja
 • prijavljivanje na nove projekte
 • osigurati dogradnju informatičke i tehničke opreme za izvođenje edukativnih projekata,
 • ostvariti još veću vidljivost svog rada i utjecaja na pozitivne promjene u društvu,
 • povećati edukaciju članstva radi povećanja kompetentnosti za vođenje udruge i izradu projekata i natječajne dokumentacije,
 • redefinirati vrstu i broj savjeta Udruge
 • izgrađivati unutarnju koheziju udruge kroz psihološko osnaživanje članova s naglaskom na očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja
 • nastaviti rad na Leksikonu hrvatskih generala i admirala u zadnjih 500 godina
 • uređenje prostora za svakodnevna druženja članova Udruge

HGZ će u ostvarivanju vizije, misije i ciljeva primijeniti sljedeće metode djelovanja: raznolikost djelatnosti, raznolikost izvora financiranja, decentralizaciju djelovanja, davanje usluga, razvoj sustava kvalitete, razvoj partnerstava kroz međusektorsko povezivanje, prijenos znanja te javni utjecaj i vidljivost.

 

 1. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE STRATEGIJE

HGZ će na osnovu ovog Strateškog plana za svaku godinu, u razdoblju 2020. – 2027., donijeti operativni plan u kojem će biti detaljno razrađene aktivnosti, potrebni resursi, odgovornosti i rokovi za provedbu aktivnosti kako bi se ostvarili strateški ciljevi. Upravni i Nadzorni odbor HGZ-a će na redovnim sastancima pratiti tijek provedbe operativnih godišnjih planova kako bi se bilježio  napredak i eventualni nedostaci te po potrebi primijenile korektivne mjere. Krajem svake godine Upravni odbor će izvršiti završno vrednovanje, odnosno, analizu ostvarenja operativnih godišnjih planova s ciljem praćenja provedbe Strateškog plana rada HGZ-a. Upravni odbor će godišnje vrednovanje podnijeti Skupštini HGZ-a.  U svrhu rada, provedbe i praćenja strategije HGZ ima slijedeću dokumentaciju:

 • Statut,
 • Strateški plan,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
 • Poslovnik o radu Suda časti,
 • Poslovnik o radu savjeta
 • Kodeks HGZ-a.
Krešimir KašparStrateški plan HGZ-a