Vodstvo

 1. Skupština Hrvatskog generalskog zbora
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Potpredsjednici
 5. Glavni tajnik
 6. Nadzorni odbor
 7. Sud časti
 8. Savjeti

1. Skupština Hrvatskog generalskog zbora

Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskog generalskog zbora i čine je svi njegovi redoviti i pridruženi članovi.

Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izborne i  izvanredne. Redovite sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje. Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri godine. Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik HGZ na vlastitu inicijativu, ili na obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda, koji podnese jedna trećina ukupnog broja članova HGZ.

U subotu 3. veljače 2018. godine u prostorijama Udruge održana je Izborna skupština Hrvatskog generalskog zbora.  Skupština je nakon rasprave prihvatila Izvješće o radu HGZ-a koje je podnio predsjednik Pavao Miljavac te Izvješće o radu Nadzornog odbora kojeg je podnio njegov predsjednik Josip Petrović. Glavni tajnik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić Skupštini je izložio Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog generalskog zbora što je Skupština nakon rasprave prihvatila. Tajnim glasovanjem za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora na mandat od četiri godine sa 61 glasom od 63 izabran je Pavao Miljavac. Također su izabrani novi Upravni i Nadzorni odbor koji su odmah nakon završetka Skupštine održali konstituirajuće sjednice. Na prvoj sjednici novoizabranog Upravnog odbora jednoglasno su za potpredsjednike Hrvatskog generalskog zbora izabrani Ljubo Ćesić i Josip Lucić, a za glavnog tajnika Marinko Krešić. Na sjednici Nadzornog obora za predsjednika je jednoglasno izabran Josip Petrović.

U subotu 24. studenoga 2018. godine održana je u prostorijama Udruge Redovita skupština Hrvatskog generalskog zbora.  Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu Hrvatskog generalskog zbora podnio je predsjednik HGZ-a Pavao Miljavac, a Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu podnio je njegov predsjednik Josip Petrović. Nakon rasprave izvješća su jednoglasno prihvaćena, a također su usvojeni plan rada i financijski plan za 2019. godinu.

U subotu 30. studenoga 2019. godine održana je u prostorijama Udruge Redovita skupština Hrvatskog generalskog zbora. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. godinu Hrvatskog generalskog zbora podnio je predsjednik HGZ-a Pavao Miljavac, a Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu podnio je njegov predsjednik Josip Petrović. Nakon rasprave izvješća su jednoglasno prihvaćena, a također su usvojeni Kodeks HGZ-a, Izmjene i dopune Statuta HGZ-a, Strateški plan HGZ-a za razdoblje od 2020. do 2027. godine, Operativni plan rada i financijski plan za 2020. godinu.

2. Upravni odbor HGZ-a:

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HGZ-a.

Upravni odbor ima devetnaest (19) članova koje bira i razrješava Skupština, a čini ga predsjednik HGZ-a i osamnaest (18) članova, od kojih se šesnaest (16) bira iz sastava redovitih, a dva (2) iz sastava pridruženih članova. Aktualni sastav Upravnog odbora je slijedeći:

Predsjednik HGZ-a

Pavao Miljavac, general zbora

Potpredsjednici HGZ-a

Josip Lucić, general zbora

Ljubo Ćesić, general-bojnik

Glavni tajnik HGZ-a

Marinko Krešić, general-bojnik

Članovi

 1. Bobetko Ivan, brigadir
 2. Brkić Kornelije, brigadni general
 3. Šime Čičin-Karlov, brigadni general
 4. Ćosić Krešimir, general-pukovnik
 5. Galić Miljenko, general-bojnik
 6. Kruljac Mladen, general-pukovnik
 7. Lukić Marko, gl. pol. savjetnik
 8. Ostović Mate, general-pukovnik
 9. Perić Neđo, brigadir
 10. Peternel Zvonko, brigadni general
 11. Stojković Josip, general-bojnik
 12. **
 13. Štimac Josip, general-bojnik
 14. Urlić Ante, viceadmiral*
 15. Vučić Ante, brigadir*

*Nakon što su Ivan Tolj i Željko Sačić dali ostavke na članstvo u Upravnom odboru,  od 26. veljače 2019.  u Upravni odbor su kooptirani Ante Urlić i Ante Vučić. Potvrđeni su od Skupštine održane 30. studenoga 2019.

**Na temelju osobnog zahtjeva od 2. svibnja 2020. te odluke Upravnog odbora od 19. svibnja 2020. Željko Šiljeg je prestao biti član HGZ-a

Mandat odbora teče od 3. veljače 2018. godine.

Svi članovi Upravnog odbora su umirovljenici.

3. Predsjednik HGZ-a

predstavlja i zastupa HGZ, osigurava pravilan i zakonit rad HGZ, provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, pokreće raspravu  o  pitanjima  iz  djelokruga  rada  Skupštine Upravnog odbora, brine se o interesima i ugledu HGZ, brine se o točnom i pravodobnom informiranju javnosti o radu HGZ, upravlja radom Skupštine i Upravnog odbora, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini te obavlja i  druge  poslove  utvrđene  Statutom,  Poslovnikom  i drugim aktima HGZ.

Mandat Predsjednika HGZ je četiri godine. Predsjednik HGZ za svoj rad odgovora Upravnom odboru i Skupštini. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika HGZ-a u svim poslovima zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on za to pisano ovlasti.

Od 3. veljače 2018. godine predsjednik HGZ-a je umirovljeni general zbora Pavao Miljavac

miljavac2

4. Potpredsjednici HGZ-a

Potpredsjednici HGZ-a zamjenjuju predsjednika HGZ-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Mandat potpredsjednika HGZ-a je četiri godine. Potpredsjednici HGZ-a za svoj rad odgovaraju predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Skupštini.

Od 3. veljače 2018. godine potpredsjednici HGZ-a su umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić i umirovljeni general zbora Josip Lucić

rojs3 lucić

5. Glavni tajnik HGZ-a

koordinira rad svih tijela HGZ-a i rad poslovnog tajnika te obavlja i sve druge poslove koje mu odredi predsjednik HGZ i predsjednik Nadzornog odbora. Mandat Glavnog tajnika HGZ je četiri godine. Glavni tajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku HGZ, Upravnom odboru i Skupštini.

Od 3. veljače 2018. godine glavni tajnik HGZ-a je umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić

kresic1

6. Nadzorni odbor HGZ-a:

Nadzorni odbor nadzire primjenu zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata, nadzire materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine, nadzire provedbu odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, podnosi izvješće Skupštini, nadzire rad tijela HGZ te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština. Nadzorni odbor HGZ ima predsjednika i četiri člana, a bira ih Skupština na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini. Aktualni sastav Nadzornog odbora izabran je 3. veljače 2018. godine.

petrovic1

Predsjednik Nadzornog odbora od 3. veljače 2018. godine je umirovljeni brigadni general Josip Petrović 

Članovi

 1. Halovanić Dubravko, brigadir*
 2. Kašpar Krešimir, general-bojnik
 3. Pokaz Ivan, brigadni general
 4. Vragotuk Mladen, brigadir**

* Darko Rukavina je iz osobnih razloga zamolio razrješenje članstva u Nadzornom odboru što je Skupština HGZ-a 30. studenoga 2019. prihvatila te umjesto njega izabrala Dubravka Halovanića.

** Nakon što je Ivan Kapular dao ostavku, u Nadzorni odbor je od 26. veljače 2019. kooptiran Mladen Vragotuk. Skupština ga je potvrdila 30. studenoga 2019.

Mandat odbora teče od 3. veljače 2018. godine.

Svi članovi Nadzornog odbora su umirovljenici.

7. Sud časti

Članovi HGZ stegovno odgovaraju za povredu odredbi Statuta i Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i drugih akata, a o stegovnoj odgovornosti odlučuje Sud časti koji djeluje prema odredbama Poslovnika o Sudu časti HGZ-a kojeg donosi Upravni odbor HGZ-a.

8. Savjeti Hrvatskog generalskog zbora

Na temelju članka Odluke Upravnog odbora od 13. ožujka 2018. te odluka od 5. veljače 2019.* i 9. srpnja 2019.** osnovani su stručni savjeti Hrvatskog generalskog zbora te imenovani voditelji istih. Stručni savjeti se osnivaju kao savjetodavna tijela Upravnog odbora radi ostvarivanja pojedinih ciljeva.

Stručni savjeti Hrvatskog generalskog zbora i njihovi voditelji su:

 1. Savjet za nacionalnu sigurnost i obranu, voditelj umirovljeni general-pukovnik Krešimir Ćosić
 2. Savjet za Oružane snage Republike Hrvatske, voditelj umirovljeni general-pukovnik Mate Ostović
 3. Savjet za branitelje, voditelj umirovljeni general zbora Josip Lucić
 4. Savjet za obrambenu industriju, voditelj umirovljeni brigadir Zvonko Orehovec
 5. Savjet za međunarodne odnose i suradnju, voditelj umirovljeni brigadir Rajko Dumančić
 6. Savjet za znanost, izobrazbu i izdavačku djelatnost, voditelj umirovljeni brigadir Marinko Ogorec
 7. Savjet za odnose s Bosnom i Hercegovinom, voditelj umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić
 8. Savjet za odlikovanja i priznanja, voditelj umirovljeni general-bojnik Krešimir Kašpar
 9. * Savjet za zdravstvo, voditelj umirovljeni brigadni general Kornelije Brkić.
 10. ** Savjet za praćenje i analize novih oblika sigurnosnih prijetnji i izazova, voditelj umirovljeni brigadni general Frane Tomičić

hgz-site-adminVodstvo