Vodstvo

 1. Skupština Hrvatskog generalskog zbora
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik HGZ-a
 4. Zamjenik predsjednika HGZ-a
 5. Potpredsjednici
 6. Počasni predsjednik HGZ-a
 7. Glavni tajnik
 8. Nadzorni odbor
 9. Sud časti

1. Skupština Hrvatskog generalskog zbora

Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskog generalskog zbora i čine je svi njegovi redoviti i pridruženi članovi.

Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izborne i  izvanredne. Redovite sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje. Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri godine. Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik HGZ na vlastitu inicijativu, ili na obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda, koji podnese jedna trećina ukupnog broja članova HGZ.

U subotu 22. siječnja 2022. godine u prostorijama Spomen doma Tigrovi u svetonedeljskom Rakitju , održana je redovita Izborna skupština Hrvatskog generalskog zbora (HGZ). Skupština je prihvatila Izvješća o radu Upravnog i nadzornog odbora, Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HGZ-a te izabrala novo vodstvo HGZ-a. Redovita godišnja skupština Hrvatskog generalskog zbora za 2022. godinu održana je u subotu 17. prosinca 2022. godine. Prihvaćena su sva izvješća o radu te Plan rada za 2023. godinu. Također su prihvaćene i nove izmjene i dopune Statuta Hrvatskog generalskog zbora kojima se uvode daljnja poboljšanja sustava rada i djelovanja.

2. Upravni odbor HGZ-a:

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HGZ-a.

Upravni odbor ima devetnaest (19) članova. Osamnaest (18) članova bira i razrješava Skupština, a čini ih predsjednik i zamjenik predsjednika HGZ-a i šesnaest (16) članova. Predsjednika i zamjenika predsjednika HGZ-a te deset (10) članova Skupština bira iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, četiri (4) člana iz redova brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, jednog (1) člana iz redova generala iz BiH te jednog (1) člana iz redova MUP-a Republike Hrvatske. Počasni predsjednik HGZ-a član je Upravnog odbora i ima pravo odlučivanja. Upravni odbor iz svog sastava, a iz redova generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, bira dva potpredsjednika i glavnog tajnika HGZ-a. Mandat Upravnog odbora je četiri godine.

Predsjednik HGZ-a

Marinko Krešić, general-bojnik

Zamjenik predsjednika HGZ-a

Ljubo Ćesić, general-bojnik

Potpredsjednici HGZ-a

Mladen Kruljac, general-pukovnik

Frane Tomičić, brigadni general

Počasni predsjednik

Pavao Miljavac, general zbora (od 22.1.2022. do 5.12.2022.)

Članovi

 1. Zdravko Andabak, brigadir, od 14.7.2022. brigadni general
 2. Petar Bajan, stožerni brigadir
 3. Tihomir Blaškić, general-bojnik
 4. Ivan Bobetko, brigadir
 5. Krešimir Ćosić, general-pukovnik
 6. Rajko Dumančić, brigadir
 7. Blago Dujmović, brigadni general
 8. Marko Lukić, glavni policijski savjetnik
 9. Ilija Nakić, general-bojnik HVO
 10. Neđo Perić, brigadir
 11. Zvonko Peternel, brigadni general
 12. Josip Štimac, general-bojnik
 13. Alojz Tomašević, brigadni general
 14. Ante Vučić, brigadir
 15. Miljenko Galić, general-bojnik

Mandat odbora teče od 22. siječnja 2022. godine.

Svi članovi Upravnog odbora su umirovljenici.

3. Predsjednik HGZ-a

predstavlja i zastupa HGZ, osigurava pravilan i zakonit rad HGZ, provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, pokreće raspravu  o  pitanjima  iz  djelokruga  rada  Skupštine Upravnog odbora, brine se o interesima i ugledu HGZ, brine se o točnom i pravodobnom informiranju javnosti o radu HGZ, upravlja radom Skupštine i Upravnog odbora, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini te obavlja i  druge  poslove  utvrđene  Statutom,  Poslovnikom  i drugim aktima HGZ.

Mandat Predsjednika HGZ je četiri godine. Predsjednik HGZ za svoj rad odgovora Upravnom odboru i Skupštini. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika HGZ-a u svim poslovima zamjenjuje zamjenik predsjednika, a ako je i zamjenik spriječen, jedan od potpredsjednika kojeg on za to pisano ovlasti.

Od 22. siječnja 2022. godine predsjednik HGZ-a je umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić

kresic1

4. Zamjenik predsjednika HGZ-a

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika HGZ-a obavljajući sve njegove poslove u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Predsjednik HGZ-a može zamjenika predsjednika zadužiti da posebno vodi brigu o pojedinim pitanjima od značenja za HGZ. Mandat zamjenika predsjednika HGZ-a je četiri godine. Zamjenik predsjednika HGZ-a za svoj rad odgovara predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Skupštini.

Od 22. siječnja 2022. godine zamjenik predsjednika HGZ-a je umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić

rojs3

5. Potpredsjednici HGZ-a

Potpredsjednici HGZ-a obavljaju poslove koordinacije određenih poslova temeljem odluka Upravnog odbora i predsjednika HGZ-a, a po ovlaštenju predsjednika predstavljaju i zastupaju HGZ.  Mandat potpredsjednika HGZ-a je četiri godine. Potpredsjednici HGZ-a za svoj rad odgovaraju predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Skupštini.

Od 22. siječnja 2022. godine potpredsjednici HGZ-a su umirovljeni general-pukovnik Mladen Kruljac i umirovljeni brigadni general Frane Tomičić

     

6. Počasni predsjednik HGZ-a

Skupština HGZ-a može na prijedlog predsjednika HGZ-a, bivšeg predsjednika HGZ-a, ukoliko nije izabran za neku od dužnosti u HGZ-u, proglasiti počasnim predsjednikom HGZ-a, kao trajnim priznanjem za uspješno i odgovorno obnašanje dužnosti i vrijedan doprinos radu HGZ-a. Počasnih predsjednika može biti više. Počasni predsjednik je član Upravnog odbora s pravom odlučivanja. Počasni predsjednik može po ovlasti predsjednika HGZ-a predstavljati HGZ.

Od 22. siječnja 2022. do smrti 5.12.2022. godine počasni predsjednik HGZ-a bio je Pavao Miljavac, umirovljeni general-zbora

miljavac2

7. Glavni tajnik HGZ-a

 1. koordinira i nadzire rad svih tijela HGZ-a, rad poslovnog tajnika i rad voditelja projekata HGZ-a
 2. u dogovoru s predsjednikom HGZ-a priprema sjednice Upravnog odbora i Skupštine
 3. po ovlaštenju predsjednika HGZ-a predstavlja i zastupa HGZ
 4. skrbi o aktivnom članstvu HGZ-a i predlaže Upravnom odboru kandidate za članstvo u HGZ-u
 5. osigurava točnost i pravovremenost izvješćivanja članstva i šire javnosti o djelovanju HGZ-a
 6. obavlja i sve druge poslove koje mu odredi predsjednik HGZ i predsjednik Nadzornog odbora.

  Mandat Glavnog tajnika HGZ je četiri godine. Glavni tajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku HGZ, Upravnom odboru i Skupštini.

8. Nadzorni odbor HGZ-a:

Nadzorni odbor nadzire primjenu zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata, nadzire materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine, nadzire provedbu odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, podnosi izvješće Skupštini, nadzire rad tijela HGZ te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština. Nadzorni odbor HGZ ima predsjednika i četiri člana, a bira ih Skupština na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini. 

Predsjednik Nadzornog odbora od 22. siječnja 2022. godine je umirovljeni general-pukovnik Mate Ostović 

Predsjednik Nadzornog odbora

Mate Ostović, general-pukovnik

Članovi Nadzornog odbora

 1. Dubravko Halovanić, brigadir
 2. Krešimir Kašpar, general-bojnik
 3. Josip Petrović, brigadni general
 4. Mladen Vragotuk, brigadir

Mandat odbora teče od 22. siječnja 2022. godine.

Svi članovi Nadzornog odbora su umirovljenici.

9. Sud časti

Članovi HGZ stegovno odgovaraju za povredu odredbi Statuta i Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i drugih akata, a o stegovnoj odgovornosti odlučuje Sud časti koji djeluje prema odredbama Poslovnika o Sudu časti HGZ-a kojeg donosi Upravni odbor HGZ-a.

hgz-site-adminVodstvo