Vodstvo

 1. Sabor Hrvatskog generalskog zbora
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik HGZ-a
 4. Potpredsjednici
 5. Počasni predsjednik HGZ-a
 6. Tajništvo HGZ-a
 7. Nadzorni odbor
 8. Sud časti

1. Sabor Hrvatskog generalskog zbora

Sabor je najviše tijelo upravljanja Hrvatskog generalskog zbora i čine ga svi njegovi redoviti i pridruženi članovi.

Sjednice Sabora mogu biti redovite, izborne i  izvanredne. Redovite sjednice Sabora održavaju se jednom godišnje. Izborne sjednice Sabora održavaju se svake četiri godine. Izvanredne sjednice Sabora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik HGZ na vlastitu inicijativu, ili na obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda, koji podnese jedna trećina ukupnog broja članova HGZ.

U subotu 22. siječnja 2022. godine u prostorijama Spomen doma Tigrovi u svetonedeljskom Rakitju , održana je redovita Izborna skupština Hrvatskog generalskog zbora (HGZ). Skupština je prihvatila Izvješća o radu Upravnog i nadzornog odbora, Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HGZ-a te izabrala novo vodstvo HGZ-a. Redovita godišnja skupština Hrvatskog generalskog zbora za 2022. godinu održana je u subotu 17. prosinca 2022. godine. Prihvaćena su sva izvješća o radu te Plan rada za 2023. godinu. Također su prihvaćene i nove izmjene i dopune Statuta Hrvatskog generalskog zbora kojima se uvode daljnja poboljšanja sustava rada i djelovanja te je uz ostalo promijenjen naziv “skupština” u “sabor”. Dodatne izmjene i dopune Statuta HGZ-a prihvaćene su na redovitom Saboru HGZ-a održanom 27. siječnja 2024.

2. Upravni odbor HGZ-a:

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HGZ-a.

Upravni odbor ima sedamnaest (17) članova koje bira i razrješava Sabor, a čini ih predsjednik HGZ-a i šesnaest (16) članova. Predsjednika HGZ-a te deset (10) članova Sabor bira iz redova generala i admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, četiri (4) člana iz redova brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, jednog (1) člana iz redova generala iz BiH te jednog (1) člana iz redova MUP-a Republike Hrvatske. Upravni odbor iz svog sastava, a iz redova generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, bira dva potpredsjednika. Mandat Upravnog odbora je četiri godine.

Predsjednik HGZ-a

Marinko Krešić, general-bojnik

Potpredsjednici HGZ-a

Mladen Kruljac, general-pukovnik

Frane Tomičić, brigadni general

Počasni predsjednik

Pavao Miljavac, general zbora (od 22.1.2022. do 5.12.2022.)

Članovi

 1. Zdravko Andabak, brigadir, od 14.7.2022. brigadni general
 2. Petar Bajan, stožerni brigadir, od 11.4.2024. brigadni general
 3. Tihomir Blaškić, general-bojnik
 4. Ivan Bobetko, brigadir
 5. Krešimir Ćosić, general-pukovnik
 6. Rajko Dumančić, brigadir
 7. Blago Dujmović, brigadni general
 8. Marko Lukić, glavni policijski savjetnik
 9. Neđo Perić, brigadir, od 11.4.2024. brigadni general
 10. Zvonko Peternel, brigadni general
 11. Josip Štimac, general-bojnik
 12. Alojz Tomašević, brigadni general
 13. Ante Vučić, brigadir

3. Predsjednik HGZ-a

predstavlja i zastupa HGZ, osigurava pravilan i zakonit rad HGZ, provodi odluke Sabora i Upravnog odbora, pokreće raspravu  o  pitanjima  iz  djelokruga  rada  Sabora i Upravnog odbora, brine se o interesima i ugledu HGZ, brine se o točnom i pravodobnom informiranju javnosti o radu HGZ, upravlja radom Sabora i Upravnog odbora, saziva i predsjedava sjednicama Sabora i Upravnog odbora, podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Saboru te obavlja i  druge  poslove  utvrđene  Statutom,  Poslovnikom  i drugim aktima HGZ.

Mandat Predsjednika HGZ je četiri godine. Predsjednik HGZ za svoj rad odgovora Upravnom odboru i Saboru. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika HGZ-a u svim poslovima zamjenjuje zamjenik predsjednika, a ako je i zamjenik spriječen, jedan od potpredsjednika kojeg on za to pisano ovlasti.

Od 22. siječnja 2022. godine predsjednik HGZ-a je umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić

kresic1

4. Potpredsjednici HGZ-a

Potpredsjednici HGZ-a obavljaju poslove koordinacije određenih poslova temeljem odluka Upravnog odbora i predsjednika HGZ-a, a po ovlaštenju predsjednika predstavljaju i zastupaju HGZ.  Mandat potpredsjednika HGZ-a je četiri godine. Potpredsjednici HGZ-a za svoj rad odgovaraju predsjedniku HGZ-a, Upravnom odboru i Saboru.

Od 22. siječnja 2022. godine potpredsjednici HGZ-a su umirovljeni general-pukovnik Mladen Kruljac i umirovljeni brigadni general Frane Tomičić

   

5. Počasni predsjednik HGZ-a

Sabor HGZ-a može na prijedlog predsjednika HGZ-a, bivšeg predsjednika HGZ-a, ukoliko nije izabran za neku od dužnosti u HGZ-u, proglasiti počasnim predsjednikom HGZ-a, kao trajnim priznanjem za uspješno i odgovorno obnašanje dužnosti i vrijedan doprinos radu HGZ-a. Počasnih predsjednika može biti više. Počasni predsjednik može po ovlasti predsjednika HGZ-a predstavljati HGZ.

Od 22. siječnja 2022. do smrti 5.12.2022. godine počasni predsjednik HGZ-a bio je Pavao Miljavac, umirovljeni general-zbora

6. Tajništvo HGZ

Tajništvo HGZ-a je tijelo koje osigurava uredan rad HGZ-a i u istome se planiraju, ustrojavaju i obavljaju opći i administrativno-tehnički poslovi u skladu sa Statutom HGZ-a, odlukama Upravnog odbora i nalozima predsjednika HGZ-a. Na čelu Tajništva je tajnik koji ne mora biti član HGZ-a. U Tajništvu može biti i drugih djelatnika. Tajnik i eventualni drugi djelatnici mogu biti volonteri, zaposlenici HGZ-a s pravima sukladno radnom zakonodavstvu Republike Hrvatske ili osobe s ugovornim odnosom.

Tajnika HGZ-a bira na prijedlog predsjednika HGZ-a Upravni odbor s mandatom koji se u načelu poklapa s mandatom Upravnog odbora. O eventualnim drugim djelatnicima odluku donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika HGZ-a. Tajnik i eventualni drugi djelatnici odgovaraju predsjedniku i Upravnom odboru. Tajnik pomaže predsjedniku i tijelima HGZ-a u radu.

U suradnji s predsjednikom i potpredsjednikom zaduženim za organizaciju i transformaciju tajnik priprema sjednice Sabora i Upravnog odbora te osigurava njihovo zapisničko praćenje i uvjete za provedbu donesenih odluka.

Tajnik obavlja tehničko-administrativne poslove HGZ-a, vodi registar članstva, brine o blagajničkim i knjigovodstvenim poslovima te obavlja druge poslove temeljem naloga predsjednika i Upravnog odbora HGZ-a.

7. Nadzorni odbor HGZ-a:

Nadzorni odbor nadzire primjenu zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata, nadzire materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine, nadzire provedbu odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, podnosi izvješće Saboru, nadzire rad tijela HGZ te obavlja druge poslove koje mu povjeri Sabor. Nadzorni odbor HGZ ima predsjednika i četiri člana, a bira ih Sabor na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Saboru.

Predsjednik Nadzornog odbora od 27.veljače 2024. godine je umirovljeni general-bojnik Krešimir Kašpar

Članovi Nadzornog odbora

 1. Dubravko Halovanić, brigadir
 2. Antun Jeričević, brigadni general – od 27.2.2024.
 3. Joso Lacić, brigadir – od 27.1.2024.
 4. Mladen Vragotuk, brigadir

Mandat odbora teče od 22. siječnja 2022. godine. Svi članovi Nadzornog odbora su umirovljenici.

Od 22.1.2022. do 11.2.2024. kada je podnio ostavku na članstvo u NO HGZ-a i na dužnost predsjednika, predsjednik NO HGZ-a bio je umirovljeni general-pukovnik Mate Ostović. Član NO HGZ-a od 22.1.2022. do smrti 7.6.2023. bio je Josip Petrović, umirovljeni brigadni general. 

9. Sud časti

Članovi HGZ stegovno odgovaraju za povredu odredbi Statuta i Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i drugih akata, a o stegovnoj odgovornosti odlučuje Sud časti koji djeluje prema odredbama Poslovnika o Sudu časti HGZ-a kojeg donosi Upravni odbor HGZ-a.

Krešimir KašparVodstvo