Grb, zastava i himna Republike Hrvatske te zastava i lenta predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

(NN 55/90 od 21.12.1990., 26/93 od 1.4.1993. i 29/94 od 11.4.1994.)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se opis povijesnog hrvatskog grba, zastave, tekst i napjev himne Republike Hrvatske, te opis zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske, kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom, zastavom i himnom Republike Hrvatske predstavlja se Republika Hrvatska i izražava pripadnost Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 4.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske mogu se rabiti u obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i uredeni ovim zakonom. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi grba ili zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Uporaba grba, zastave i himne Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

II. GRB REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 7.

Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadesetpet crvenih i bijelih (srebrnih) polja. tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna sa pet šiljaka koja se u blagom luku spaja sa lijevim i desnim gornjim dijelom štita.

U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita u ovom redu: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije.

Omjer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1 : 2,5, a omjer širine polja na glavnom štitu i širine manjih štitova u kruni 1: 1.

Najstariji poznati grb Hrvatske sadrži u štitu na plavom polju žutu (zlatnu) šesterokraku zvijezdu s bijelim (srebrnim) mladim mjesecom.

Grb Dubrovačke Republike sadrži u štitu na modrom polju dvije crvene grede.

Dalmatinski grb sadrži u štitu na plavom polju tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave.

Istarski grb sadrži u štitu na modrom polju žutu (zlatnu) kozu okrenutu u lijevo s crvenim papcima i rogovima.

Slavonski grb sadrži u štitu na plavom polju dvije poprečne bijele (srebrne) grede, a između greda je crveno polje po kojem lagano stupa kuna na lijevo. U gornjem plavom polju je žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda.

Grb je obrubljen crvenom crtom.

Datoteka:Coat of arms of Croatia.svg

Datoteka:Flag of Croatia.svg

Grb i zastava Republike Hrvatske

Članak 8.

Grb Republike Hrvatske rabi se:

1. u sastavu pečata i žigova državnih organa i drugih javnih tijela prema republičkim propisima o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske;

2. u službenim natpisima organa društveno-političkih zajednica istaknutim na zgradama u kojima su smješteni u Republici Hrvatskoj, u uredima Vlade Republike Hrvatske u inozemstvu;

3. na zgradama u kojima su smješteni državni organi druga javna tijela u Republici Hrvatskoj, te u svečanim prostorijama tih zgrada;

4. na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe zastupnici i članovi Predsjedništva Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i drugi ovlašteni predstavnici Predsjedništva Republike Hrvatske, Sabora i Vlade Republike Hrvatske, te u ministarstvima i drugim republičkim državnim organima uz uvjete i na način koji su utvrđeni njihovim aktima;

5. na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju;

6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

Članak 9.

Izvornik grba Republike Hrvatske čuva se u Saboru Republike Hrvatske i prema njemu se oblikuju grbovi.

III. ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Članak 11.

Zastava Republike Hrvatske ističe se:

1. stalno na zgradama svih državnih organa;

2. u dane praznika Republike Hrvatske;

3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega;

4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom. Zastavu Republike Hrvatske viju brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe. Potanje propise o vijenju zastave Republike Hrvatske u smislu prethodnog stavka propisat će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zastava Republike Hrvatske može se isticati:

1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;

2. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona.

Članak 13.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

1. sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok – zapad, odnosno zapad – istok;

2. istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever – jug, odnosno jug – sjever;

3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane.

Članak 14.

U svečanim prilikama zastava Republike Hrvatske podiže se i spušta, ističe i skida odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i drugo).

IV. HIMNA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 15.

Himna Republike Hrvatske je “Lijepa naša domovino”.

Članak 16.

Tekst himne Republike Hrvatske glasi:

“Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kud si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit’ ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!”

Članak 17.

(Članak 17. je notni zapis himne.)

Članak 18.

Himna Republike Hrvatske izvodi se:

1. na početku zasjedanja Sabora Republike Hrvatske;

2. pri službenom dolasku u Republiku Hrvatsku odnosno pri ispraćaju iz Republike Hrvatske šefa strane države ili ovlaštenog predstavnika međunarodne organizacije;

3. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 19.

Himna Republike Hrvatske može se izvoditi i na službenim proslavama, političkim skupovima i drugim svečanim manifestacijama. Himna Republike Hrvatske ne smije se izvoditi na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 20.

Izvornik teksta i napjeva himne Republike Hrvatske čuva se u Saboru Republike Hrvatske.

Članak 21.

Himna Republike Hrvatske izvodi se sviranjem, pjevanjem ili sviranjem i pjevanjem.

Članak 22.

Himna Republike Hrvatske izvodi se uz odavanje uobičajenih počasti od strane svih prisutnih.

O HIMNI

Autor teksta himne je Antun pl. Mihanović. Pjesma je prvi put tiskana u Danici 1835. godine pod naslovom “Horvatska domovina”.

Himnu je uglazbio Josip Runjanin kao kadet u Glini 1846. godine, a njegov napjev, prema predaji, prvi je harmonizirao i notirao V. Lichtenegger 1861. godine.

Do tada tek jedna od hrvatskih popjevki postala je nešto više tijekom izložbe Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva u Zagrebu 1891. godine, kada je dana 8. rujna pjevana od 600 pjevača, a slušana stoječki i „otkrivenih glava“.

Iako je nakon toga tretirana kao neslužbena hrvatska himna, službeno je nacionalnom himnom proglašena tek 16.2.1972. usvajanjem Ustavnih amandmana od strane Republičkog vijeća Sabora SRH, nakon čega je ušla i u Ustav SRH od 22.2.1974. godine.

V. ZASTAVA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 23.

Zastava predsjednika Republike Hrvatske je kvadratnog oblika obrubljena tankim rubom naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. U sredini zastave na modroj podlozi je znak u obliku povijesnog hrvatskog grba sa 25 crvenih i srebrnih polja. Štit krasi vijenac medaljona u kojima su povijesni hrvatski grbovi poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Sa medaljona se uzdužno pružaju snopovi usporednih zlatnih, crvenih i bijelih linija. Iznad štita je položena vrpca s bojama zastave Republike Hrvatske, na kojoj su u sredini zlatnim slovima u rimskoj kapitali izvezena slova “RH” koja znače: Republika Hrvatska.

[Predsjednik Republike]

Članak 24.

Zastava predsjednika Republike Hrvatske se ističe:

a) na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi;

b) na prometnom sredstvu u kojem se nalazi predsjednik;

c) u drugim svečanim prilikama.

VI. LENTA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.

Lenta predsjednika Republike Hrvatske je znak predsjedničke časti, sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave koje su položene kao i na zastavi Republike Hrvatske. Lenta je obrubljena zlatnim rubom. U sredini lente s prednje strane u bijelom polju nalazi se grb Republike Hrvatske obrubljen zlatnim rubom koji je s lijeve strane ukrašen izvezenim zlatnim grančicama hrasta, a s desne strane zlatnim grančicama masline. Lenta se nosi položena preko desnog ramena dijagonalno poprsjem do struka gdje se kopčom spaja s drugim krajem lente. Kopča je kvadratičnog oblika obrubljena zlatnim pleterom. Na sredini polja kopče je znak isti kao i znak na zastavi predsjednika Republike Hrvatske, ali bez natpisa na vrpci.

Članak 26.

Predsjednik Republike Hrvatske nosi lentu u posebnim svečanim prilikama koje su vezane uz predstavljanje Republike Hrvatske:

a) na Dan državnosti;

b) pri predaji priznanja;

c) kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

d) u drugim svečanim prilikama.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;

2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovi m zakonom (članak 4. stavak 1.) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;

3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;

4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);

5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona;

6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8);

7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (7,67 do 25,56 EURO, op.prir.)

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 50 DEM kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke 1, 2, 3, 4, 5. i 7. stavka 1. ovoga članka. (10,23 do 25,56 EURO, op.prir.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.

Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

Članak 28.

Za prekršaj iz članka 27. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM (25,56 do 153,39 EURO, op.prir.) osoba koja samostalno obavlja djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana, a druga osoba novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM.

Za prekršaj iz članka 27. počinjen drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.

Članak 29.

Učinitelju prekršaja iz članka 27. i 28. ovoga zakona, izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.

Ovlaštena službena osoba organa nadležnog za unutarnje poslove može prije nego što je pokrenut prekršajni postupak, zaplijeniti predmete iz stavka 1. ovoga članka. Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati organu nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 30.

Likovni prikaz grba i zastave Republike Hrvatske, te zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske sastavni je dio ovoga zakona.

Članak 31.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

Kada je novčana kazna izražena u njemačkim markama (DEM) potrebno je prilikom izricanja novčane kazne izvršiti konverziju njemačke marke u euro prema fiksnom tečaju 1 EUR = 1,95583 DEM i tako dobiveni iznos novčane kazne u eurima pretvoriti u kune po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan donošenja prekršajne odluke.

Krešimir KašparGrb, zastava i himna Republike Hrvatske te zastava i lenta predsjednika Republike Hrvatske