Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane[1] obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 1. planiranje i normativno uređenje obrambenog sustava Republike Hrvatske;
 2. definiranje, usklađivanje, razvijanje i provođenje obrambene politike;
 3. izradu Strategije obrane i drugih strateških dokumenata; procjenu ratnih i drugih opasnosti;
 4. međunarodnu vojnu suradnju i suradnju s međunarodnim obrambenim organizacijama;
 5. izradu i usklađivanje planova vojne i civilne obrane;
 6. sudjelovanje u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru;
 7. dužnosti i prava građana u obrani;
 8. novačenje, popunu i mobilizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), tijela i organizacija;
 9. izradu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga;
 10. ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvoj i uporabu Oružanih snaga;
 11. sudjelovanje Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske;
 12. materijalno zbrinjavanje Oružanih snaga;
 13. osiguranje i čuvanje pričuva materijalnih sredstava za potrebe Oružanih snaga;
 14. proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;
 15. obavještajne, protuobavještajne i sigurnosne poslove od interesa za obranu i obrambeni sustav Republike Hrvatske;
 16. sigurnost i zaštitu tajnih podataka obrane;
 17. komunikacijski i informacijski sustav za potrebe obrane;
 18. profesionalni razvoj, statusna i druga pitanja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga;
 19. obrazovni sustav Oružanih snaga, znanstvenu i istraživačku djelatnost;
 20. zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga;
 21. inspekciju i nadzor nad obrambenim sustavom i spremnošću zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga te
 22. financiranje obrane.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva, utvrđenima ovim Zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Zakonom o obrani uređuje se organiziranje za obranu i ostvarenje obrambene funkcije u Republici Hrvatskoj, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratski nadzor, uporaba i korištenje Oružanih snaga Republike Hrvatske, upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje u Oružanim snagama, obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnosti i prava državljana u području obrane.


[1] Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 od 15.10.2016.)

hgz-site-adminMinistarstvo obrane Republike Hrvatske