Propisi o odlikovanjima, priznanjima i medaljama Republike Hrvatske

 1. Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
 2. Slike odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
 3. Izvadak iz Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima 
 4. Izvadak iz Pravilnika o vojnim odorama
 5. Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima
 6. Odluka o ustanovljenju posebne Spomen medalje VUKOVAR

1. Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

(Interno pročišćeni tekst)

NN 20/95 od 4.3.1995., 57/06 od 24.5.2006. i 141/06 od 27.12.2006.)

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske koja se dodjeljuju hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.(kosim pismom označen je tekst Zakona na snazi od 24.5.2006.)

Članak 2.

Predsjednik Republike Hrvatske dodjeljuje odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: odlikovanja i priznanja) na vlastiii poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor dodjeljuje odlikovanja i priznanja predsjedniku Republike Hrvatske.

Odluka o dodjeli odlikovanja i priznanja objavljuje se u “Narodnim novinama”.

Članak 3.

Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova:

1. za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne i suverene Republike Hrvatske,

2. za zasluge i doprinose u oživotvorenju hrvatske državotvorne ideje, za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinose na određenom području ili djelatnosti,

3. za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u posebnim okolnostima u miru te za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga i osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Hrvatski državljani mogu primiti odlikovanje i priznanje strane države ako prethodno dobiju suglasnost predsjednika Republike Hrvatske, ili tijela koje on odredi.

Članak 4.a. (na snazi od 4.1.2007.)

Zbog zaštite digniteta Domovinskog rata, za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske utvrđena ovim Zakonom i po postupku koji je njime propisan.

Članak 5.

Predsjednik Republike Hrvatske Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima propisuje izgled i tehničku izvedbu svakog odlikovanja, dodatne upute za predlaganje, stupnjeve veleredova i redova, način nošenja i isticanja odlikovanja, izgled i opis isprave o dodjeli odlikovanja i priznanja i druga pitanja od značenja za odlikovanja i priznanja.

II. Odlikovanja

Članak 6.

Odlikovanja Republike Hrvatske, po važnosnom slijedu, jesu:

 • 1. Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom,
 • 2. Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom,
 • 3. Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom,
 • 4. Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom,
 • 5. Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom,
 • 6. Red kneza Branimira s ogrlicom,
 • 7. Red kneza Domagoja s ogrlicom,
 • 8. Red Nikole Šubića Zrinskog,
 • 9. Red bana Jelačiča,
 • 10. Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana,
 • 11. Red Ante Starčevića,
 • 12. Red Stjepana Radića,
 • 13. Red Danice hrvatske s likom: 13.1. Marka Marulića, 13.2. Blaža Lorkovića, 13.3. Ruđera Boškovića, 13.4. Nikole Tesle, 13.5. Franje Bučara, 13.6. Katarine Zrinske, 13.7. Antuna Radića,
 • 14. Red hrvatskog križa,
 • 15. Red hrvatskog trolista,
 • 16. Red hrvatskog pletera,
 • 17. Spomenica domovinskog rata,
 • 18. Spomenica domovinske zahvalnosti.

Članak 7.

Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom dodjeljuje se poglavarima država kao najviši izraz priznanja Republike Hrvatske za njihovo djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske, za izniman doprinos njezinu međunarodnom ugledu i položaju te za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Hrvatske i njihove zemlje.

Članak 8.

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom i Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, dodjeljuje se:

1. dostojanstvenicima, visokim državnim dužnosnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za njihov doprinos međunarodnom ugledu i položaju Republike Hrvatske,

2. hrvatskim i stranim predsjednicima parlamenata i vlada za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske te za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima,

3. vojnim zapovjednicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 9.

Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom dodjeljuje se visokim hrvatskim i stranim vjerskim dostojanstvenicima te visokim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju.

Članak 10.

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom dodjeljuje se hrvatskim i stranim ministrima i drugim visokim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, za izgradnju Hrvatske i razvitak odnosa Hrvatske i drugih zemalja.

Članak 11

Red kneza Branimira s ogrlicom dodjeljuje se dužnosnicima i djelatnicima u tijelima državne vlasti, čelnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i njezina odnosa s drugim državama.

Članak 12.

Red kneza Domagoja s ogrlicom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Članak 13.

Red Nikole Šubića Zrinskog dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru.

Članak 14.

Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 15.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnog spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim u tijeku domovinskog rata.

Članak 16.

Red Ante Starčevića dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države.

Članak 17.

Red Stjepana Radića dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskog naroda.

Članak 18.

Red Danice hrvatske dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge:

1. s likom Marka Marulića – za kulturu,

2. s likom Blaža Lorkovića – za gospodarstvo,

3. s likom Ruđera Boškovića – za znanost,

4. s likom Nikole Tesle – za izumiteljstvo,

5 s likom Franje Bučara – za šport,

6. s likom Katarine Zrinske – za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota,

7. s likom Antuna Radića – za prosvjetu.

Članak 19

Red hrvatskog križa dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u domovinskom ratu ako su pri tom bili i teško ranjeni.

Članak 20.

Red hrvatskog trolista dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Članak 21.

Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

Članak 22.

Spomenica domovinskog rata dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način.

Članak 23.

Spomenica domovinske zahvalnosti dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.

III. Priznanja

Članak 24.

Povelja Republike Hrvatske dodjeljuje se međunarodnim organizacijama, pravnim osobama, stranim državnicima te hrvatskim i stranim državljanima za doprinos razvitku i promicanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske.

Članak 25.

Hrvatska državna nagrada dodjeljuje se jednom godišnje (za Dan državnosti), hrvatskim državljanima i pravnim osobama za zasluge i postignuća u promicanju znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, športa i drugih područja društvenog života u Republici Hrvatskoj.

IV. Postupak dodjele odlikovanja i priznanja

Članak 26.

Predsjednika i članove Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske imenuje predsjednik Republike iz reda dužnosnika u tijelima državne vlasti te istaknutih javnih djelatnika Republike Hrvatske. Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske donosi poslovnik o svom radu.

Članak 27.

Isprave o dodjeli odlikovanja i priznanja potpisuje predsjednik Republike Hrvatske.

Članak 28.

Poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja mogu podnositi: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne vlasti, diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, političke stranke, vjerske zajednice, udruge građana i druge pravne osobe.

Posredstvom nekoga od tijela i osoba iz stavka 1. ovoga članka inicijativu mogu podnijeti i građani Republike Hrvatske. Poticaj se podnosi u pismenom obliku Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 29.

O prijedlogu za dodjelu odlikovanja ili priznanja stranom državljaninu pribavit će se mišljenje tijela za dodjelu odlikovanja i priznanja u njegovoj državi putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove u Republici Hrvatskoj.

V. Pravni status odlikovanja i priznanja

Članak 30.

Odlikovanja i priznanja nisu u pravnom prometu. Javno nošenje, izrada i upotreba znakova i drugih predmeta sličnih odlikovanjima i priznanjima koji su propisani ovim Zakonom nije dopuštena.

Odlikovanja mogu nositi i isticati samo njihovi nositelji.

Odlikovanja se nose i ističu u svečanim prigodama i u drugim prigodama kako će biti određeno Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.

Odlikovanja se ne smiju nositi i isticati na način i u prigodama u kojima bi se vrijeđali ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske, ili koji bi bili suprotni svrsi dodjele odlikovanja.

Članak 31.

Odlikovanje ili priznanje koje se dodjeljuje posmrtno ili nestaloj osobi predaje se članovima obitelji te osobe.

Članovima obitelji, prema ovom Zakonu, smatraju se bračni drug, djeca, unuci, roditelji te braća i sestre odlikovane osobe.

Odlikovanje ili priznanje koje je dodijeljeno osobi koja nema članove obitelji čuva se u Odjelu za odlikovanja i priznanja u Uredu predsjednika Republike ili se predaje muzeju.

Članak 32.

Predsjednik Republike Hrvatske može iz posebno opravdanih razloga određenoj osobi dodijeliti odlikovanje ili priznanje višeg važnosnog stupnja nego što to proizlazi iz odredaba ovoga Zakona.

VI. Nošenje odlikovanja i priznanja

Članak 33.

Sva odlikovanja imaju umanjenice (replike ili minijaturne znakove) i pripadajuće vrpce.

Članak 34.

Odlikovanje na vrpci nosi se na lijevoj strani prsa. Strana odlikovanja ističu se na mjestu pripadajućega važnosnoga stupnja, ali uvijek nakon domaćeg odlikovanja.

Članak 35.

Potanje odredbe u svezi s nošenjem i isticanjem odlikovanja i priznanja utvrđuju se Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.*

VII. Oduzimanje odlikovanja i priznanja

Članak 36.

Predsjednik Republike Hrvatske može na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske oduzeti odlikovanje ili priznanje u slučaju iz članka 30. stavka 5. ovoga Zakona, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske ili po vlastitoj odluci oduzet će odlikovanje ili priznanje ako nositelj odlikovanja ili priznanja postupa protivno pravnom poretku ili moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Oduzeto odlikovanje ili priznanje vraća se Uredu predsjednika Republike. Inicijativu za oduzimanje odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske mogu podnijeti i tijela i osobe iz članka 28. ovoga Zakona. Odluka o oduzimanju odlikovanja i priznanja objavljuje se u “Narodnim novinama”.

Članak 38.

Potanje odredbe u svezi s postupkom i razlozima za oduzimanje odlikovanja bit će utvrđene u Pravilniku o odlikovanjima i priznanjima.

VIII Prijelazne i završne odredbe

Članak 38.a (na snazi od 4.1.2007.)

Odredba članka 4.a ovoga Zakona ne odnosi se na odlikovanja i priznanja koja, za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu, na temelju drugih propisa, dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (NN 33/92.).

Članak 40.

A. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”. (1.4.1995., op.prir.)

B. Članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (NN 57/06 od 24.5.2006.) glasi: Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. (24.5.2006. op. prir.)

C. Članak 3. Zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (NN 141/06 od 27.12.2006.) glasi: Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. (4.1.2007., op.prir.)

*Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima (NN 106/09)

Odlikovanja Republike Hrvatske

01_Tomislav2 03_Krešimir2

Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (lijevo) Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom (sredina) Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom (desno)

04_Dmitar205_Trpimir206_Branimir2

Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (lijevo) Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (sredina) Red kneza Branimira s ogrlicom (desno)

07_Domagoj2 08_Zrinski2 09_Jelačić2

Red kneza Domagoja s ogrlicom Red Nikole Šubića Zrinskoga Red Bana Jelačića

10_Zrin i Fran2 11_starcevic2 12_radic2

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim i srebrnim pleterom Red Ante Starčevića Red Stjepana Radića

13_1_Marulic2 14_Kriz2 15_Trolist2

Red Danice Hrvatske (ovdje u inačici s likom M.Marulića) Red hrvatskog križa Red hrvatskog trolista

16_Pleter2 17_SDR2 18_SDZ2

Red hrvatskog pletera Spomenica Domovinskog rata Spomenica domovinske zahvalnosti

2. Izvadak iz Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima 

NN 106/09 od 7.9.2009.

NAČIN NOŠENJA I ISTICANJA ODLIKOVANJA

Članak 6.

Odlikovanja s lentom i danicom, odnosno odlikovanja s ogrlicom se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola. U ostalim prigodama kada se ističu odlikovanja, nose se minijature odlikovanja ili umanjenice, a na službenim odorama male oznake.

Lentu velereda odlikovane osobe ističu ovješenu od desnog ramena na lijevi bok zajedno s danicom tog velereda na lijevoj strani grudi.

Ukoliko osoba ima više odlikovanja s lentom, tada ističe samo lentu najvišeg odlikovanja, danicu tog velereda te danice ostalih odlikovanja na lijevoj strani grudi. Danice se ističu jedna iznad druge, a po važećem slijedu od gore prema dolje.

Ukoliko osoba ima i odlikovanja s ogrlicom, tada ističe lentu najvišeg velereda, danicu tog velereda, danice ostalih odlikovanja i ogrlicu najvišeg odlikovanja iz skupine odlikovanja s ogrlicom.

Ukoliko je odlikovanje s ogrlicom najviše odlikovanje koje osoba ima, tada ističe njegovu ogrlicu (i danicu ako je ima) te umanjenice ostalih odlikovanja s ogrlicom, odnosno umanjenice ostalih odlikovanja.

Ako osoba uz veleredove i redove s ogrlicom ima i druga odlikovanja, ističe i njihove umanjenice i to na lijevoj strani grudi iznad zapučka po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja.

Kada odlikovana osoba ne ističe lentu i danicu, odnosno ogrlicu ili drugi znak odlikovanja, tada ističe minijaturu ili umanjenicu tog odlikovanja.

Minijatura odlikovanja se ističe u zapučku civilnog odijela. Ukoliko je ista osoba odlikovana s više odlikovanja za koja je propisana minijatura, ističe samo minijaturu najvišeg odlikovanja.

Umanjenice se ističu na lijevoj strani grudi civilnog odijela, po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja iznad zapučka civilnog odijela. Ukoliko se ističe samo jedna umanjenica, ona se stavlja u zapučak civilnog odijela.

Odlikovanja koja se dodjeljuju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova sadrže i plamenac. Plamenac se veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Članak 7.

Male oznake odlikovanja se nose isključivo na službenim odorama poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja, iznad gornjeg lijevog džepa odore.

U jedan red stavljaju se tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog slijedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

Članak 8.

Uvažavajući odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, potanji način nošenja odlikovanja i medalja na službenim odorama Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, ostalih tijela državne uprave te drugih organizacija koje imaju službene odore, propisuje se posebnim propisima kojima se uređuju vrste i način nošenja službenih odora.

Članak 9.

Ukoliko je osoba odlikovana odlikovanjima i medaljama strane države, tada ih ističe nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske.

Članak 10.

Članovi obitelji umrle, posmrtno odlikovane ili nestale osobe odlikovanje mogu isticati na posebnom mjestu u svom domu, u prigodi komemoracija ili sličnih obilježavanja spomena na odlikovanu osobu, ali ih nemaju pravo sami nositi.

Mala oznaka = pravokutna oznaka veličine 34mm x 14mm

Umanjenica = otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine, a na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Minijatura = veleredovi imaju minijature tj. otkov znaka odlikovanja promjera 17mm

S:\aknjigaHGZ17\umanj1.jpg S:\aknjigaHGZ17\mini1.jpgS:\aknjigaHGZ17\malaozn1.jpg

Mala oznaka, minijatura i umanjenica odlikovanja

3. Izvadak iz Pravilnika o vojnim odorama

NN 133/14 od 14.11.2014. i NN 27/17 od 24.3.2017.

Članak 7.

(1) Djelatne vojne osobe kojima je služba prestala uz častan otpust, u svečanim prigodama imaju pravo na nošenje odore koju su nosili prije umirovljenja ili časnog otpusta iz Oružanih snaga.

(2) Odore iz stavka 1. ovoga članka nose se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Svečane prigode propisane su Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu kupovati vojne odore odnosno dijelove vojnih odora grane koje su nosili prije umirovljenja ili časnog otpusta iz Oružanih snaga.

(5) Kod svake kupnje odora ili dijelova odora osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su djelatnicima specijaliziranog dućana za prodaju vojnih odora potvrditi svoj status (časno otpušten/umirovljen) rješenjem o prestanku službe uz predočenje osobne iskaznice.

3. SVEČANA ODORA

Članak 29.

(1) Svečane odore Hrvatske kopnene vojske su:

za više časnike i generale – tamnosiva

(2) Svečane odore Hrvatske ratne mornarice su:

– zimska svečana odora za više časnike i admirale – modra

(3) Svečane odore Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su:

– za više časnike i generale – tamnosiva

IV. NOŠENJE ODLIKOVANJA I MEDALJA NA ODORAMA

Članak 34.

(1) Odlikovanja s lentom i Danicom odnosno odlikovanja s ogrlicom ističu se i nose na svečanoj odori samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola.

(2) Vojne osobe na svečanoj odori nose znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića te male oznake ostalih odlikovanja i medalja.

Članak 35.

(1) Odlikovanja na odorama nose se i ističu u skladu s Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.

(2) Medalje na odorama nose se i ističu u skladu s pravilnikom kojim se propisuju vrste vojnih medalja, uvjeti i postupak njihove dodjele.

(3) Male oznake odlikovanja i medalja nose se na lijevoj strani prsa, poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red mogu se staviti najviše tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

(4) Znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića nose se iznad malih oznaka odlikovanja i medalja poredani po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. Kada odlikovana osoba na svečanoj odori ističe znak reda, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja.

(5) Znak reda odlikovanja i velike medalje nose se na lijevoj strani prsa poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red stavljaju se tri znaka. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja i medalja, ovisno o broju, u red iznad prvog odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jedan, dva ili tri znaka prema važećem slijedu. Kada odlikovana osoba ističe znak reda i veliku medalju, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja i medalje.

Članak 36.

(1) Vojna osoba kojoj je dodijeljeno odlikovanje ili medalja strane države ili međunarodne organizacije može na odori nositi male oznake tih odlikovanja ili medalja.

(2) Male oznake odlikovanja i medalja iz stavka 1. ovoga članka po redoslijedu važnosti uvijek se nose nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske.

nšz1  ban1

Znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića

4. Odluka* o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

I.

Odlukom o ustanovljavanju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (u nastavku teksta: Odluka) određuju se medalje koje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske (kopnena vojska, ratno zrakoplovstvo, ratna mornarica; postrojbe MUP-a) za sudjelovanje u određenim vojno-redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

II.

Medalje iz članka I. ove Odluke su:

1. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Bljesak” (svibanj 1995.), za oslobađanje zapadne Slavonije,

2. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Ljeto ’95” (srpanj-kolovoz 1995.), u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara, Šipova i Jajca,

3. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Oluja” (kolovoz 1995.), za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije,

4. Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života građana i imovine.

III.

Vrhovni zapovjednik dodjeljuje medalje iz članka ll., točke I. 3. ove Odluke na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova, a iz članka Il., točke 4., na prijedlog članova Vlade Republike Hrvatske i župana.

IV.

Izgled i oblik medalja iz ove Odluke određuje Vrhovni zapovjednik.

Medalje imaju svoje zamjenice koje se nose na lijevoj strani grudi na službenim i svečanim odorama i to iza oznaka odlikovanja, redoslijedom “Bljesak”, “Ljeto ’95”, “Oluja”, “Iznimni pothvat”, od lijeva na desno gledajući prema nositelju odlikovanja.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

*Odluku je donio predsjednik Republike Hrvatske i objavljena je u NN 60/95 od 18.8.1995. Izmjene i dopune Odluke objavljene u NN 14/96 od 21.2.1996.

5. Odluka** o ustanovljenju posebne Spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske područja Hrvatskog podunavlja koje je bilo pod privremenom upravom UNTAES-a

I.

Ovom Odlukom ustanovljuje se Spomen medalja “Vukovar”.

II.

Spomen medalja “Vukovar” dodjeljuje se:

1. fizičkim osobama za djelatno sudjelovanje u obrani Istočne Slavonije, Zapadnog Srijema i Baranje.

2. onima koji su djelatno i svrhovito doprinijeli mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja u ustavno pravni poredak države Hrvatske.

III.

Spomen medalju “Vukovar” dodjeljuje Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, na prijedlog Povjerenstva za odlikovanja i priznanja.

IV.

Izgled i oblik Spomen medalje “Vukovar” određuje posebnom odlukom Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske.

Medalja ima svoju zamjenicu koja se nosi na lijevoj strani grudi.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

**Odluku je donio predsjednik Republike Hrvatske i objavljena je u NN 5/98 od 16. 1.1998.

bljesak ljeto95 oluja iznimni emedvukovar

Medalje „Bljesak“, „Ljeto ’95“, „Oluja“, „Iznimni pothvat“ i Spomen medalja „Vukovar“ (s lijeva na desno)

Krešimir KašparPropisi o odlikovanjima, priznanjima i medaljama Republike Hrvatske